Версия за печат

01507-2009-0001

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Централна лаборатория по физико-химична механика при БАН, ул.Акад.Г.Бончев бл.1, За: ст.н.с. І ст.д.т.н Румяна Коцилкова, Ирена Борованска, България 1113, София, Тел.: 003592 9793939, E-mail: kotsil@clphchm.bas.bg; reniboro@abv.bg, Факс: 003592 8703433

Място/места за контакт: гр.София, ул.Акад.Г.Бончев бл.1, ст.413

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.clphchm.bas.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: наука и научноизследователска дейност

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

"Доставка, инсталиране, обучение и гаранционно поддържане на Универсална апаратура за нано-, микро- и макро- механични измервания на материали и на Реометър с динамичен механичен анализ"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Основно място на изпълнение: гр.София, ул.Акад.Г.Бончев бл.1
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

- Доставка, инсталиране, обучение и гаранционно обслужване на един брой реометър с динамичен механичен анализ.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

38428000

Описание:

Реометри

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
179000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Техническа оценка - Qт за технически характеристики ; тежест: 45
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ 2009/S 030 - 043801 от 13.02.2009 г. 
Опростено обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ 2009/S 049 - 071066 от 10.03.2009 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 1 История / Заглавие:“ДОСТАВКА, ИНСТАЛИРАНЕ, ОБУЧЕНИЕ И ГАРАНЦИОННО ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕОМЕТЪР С ДИНАМИЧЕН МЕХАНИЧЕН АНАЛИЗ”
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

13.05.2009 г. 

V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

“Кепитал Инвестмeнт” EООД, бул. Витоша №39, ет.1, България 1000, София, Тел.: 00359 29870835, Факс: 00359 29870835

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 179000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, България 1000, София, Тел.: 00359 29884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 00359 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, България 1000, София, Тел.: 00359 29884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 00359 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.05.2009 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Обявление за възложена поръчка