Версия за печат

00151-2008-0030

BG-Троян: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Троян, пл. "Възраждане" №1, За: Вера Петкова Добрева - Съботинова, Република България 5600, Троян, Тел.: 0670 68009; 0670 68032, E-mail: mayor@troyan.bg, Факс: 0670 68060

Място/места за контакт: Община Троян

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www. troyan.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Предметът на поръчката включва: І. Упражняване на строителен надзор при изпълнението на строително-монтажните работи на обектите: 1. Инженеринг - проектиране и изграждане на Пречиствателна станция за отпадачни води /ПСОВ/ - II-ри етап, биологично пречистване в гр. Троян” 2. Изграждане на канализация на гр. Троян – част Главен колектор IV и Профили: I-7, IV-12, IV-21, VІІ-2 и VII-8” ІІ. Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежите за ПСОВ - биологично стъпало и оценка за съответствието на част конструктивна. ІІІ. Съставяне на технически паспорт за обектите по т.І.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 12
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: град Троян
Код NUTS: BG315
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Предметът на поръчката включва: І. Упражняване на строителен надзор при изпълнението на строително-монтажните работи на обектите: 1. Инженеринг - проектиране и изграждане на Пречиствателна станция за отпадачни води /ПСОВ/ - II-ри етап, биологично пречистване в гр. Троян” 2. Изграждане на канализация на гр. Троян – част Главен колектор IV и Профили: I-7, IV-12, IV-21, VІІ-2 и VII-8” ІІ. Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежите за ПСОВ - биологично стъпало и оценка за съответствието на част конструктивна. ІІІ. Съставяне на технически паспорт за обектите по т.І.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71520000, 71540000

Описание:

Строителен надзор
Услуги по управление, свързани със строителството

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
249955.97 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Квалификация на участника; тежест: 0.60
Показател: Оценка на офертите; тежест: 0.40
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 9 от 07.01.2009 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: ПП-05 / Наименование:І. Упражняване на строителен надзор при изпълнението на строително-монтажните работи на обектите: 1. Инженеринг - проектиране и изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) - ІІ-ри етап, биологично пречистване в гр. Троян; 2. Изграждане на канализация на гр. Троян - част Главен колектор ІV и Профили: І-7; ІV-12; ІV-21; VІІ-2 и VІІ-8; ІІ. Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежите за ПСОВ - биологичто стъпало и оценка на съответствието на част конструктивна; ІІІ. Съставяне на технически парспорт за обектите по т.І.
V.1) Дата на сключване договора

13.05.2009 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Сдружение "ПК 2000 - АКВА", ул. "Дойран" №9А, Република България 1680, София, Тел.: 02 9586484, E-mail: s.nikolova@patconsult.net, Факс: 02 9586477

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 249955.97 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 18

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното решение, а ако не е уведомено, от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

15.05.2009 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор