Версия за печат

00054-2009-0003

BG-София: 11 - Консултантски услуги по управление и стопанска дейност

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Държавна агенция по туризъм, пл. "Света Неделя" № 1, За: Анелия Михайлова Крушкова, Република България 1040, София, Тел.: 02 9335814; 02 9335844, E-mail: secretary@bulgariatravel.org, Факс: 02 9896939

Място/места за контакт: Държавна агенция по туризъм

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.tourism.government.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Национална агенция/служба

Основна дейност на възложителя

Икономическа и финансова дейност

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изготвяне на документация за възлагане на обществени поръчки”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 11
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: гр. София
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

"Изготвяне на документация за възлагане на обществени поръчки”

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79411000

Описание:

Консултантски услуги по общо управление


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
19500 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при следните показатели:
Показател: Цена; тежест: 40
Показател: Качество на офертата; тежест: 60
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

идентификационен номер: 1м-3-2009-10


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 3 / Наименование:Изготвяне на документация за възлагане на обществена поръчка „Актуализиране на концепцията за доразвиване на единната система за туристическа информация”
V.1) Дата на сключване на договора
15.05.2009 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Едита Груп" ООД, булстат 131404515, ул. "Проф. Д-р Д. Атанасов" № 4-6, България 1124, София, Тел.: 02 9441320

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 5500 BGN без ДДС
В Брой месеци 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 4 / Наименование:Изработване на документация за възлагане на обществена поръчка „Доразвиване на официалната туристическа страница на България и създаване на мултимедиен каталог на туристически обекти”
V.1) Дата на сключване на договора
12.05.2009 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Едита Груп" ООД, булстат 131404515, ул. "Проф. Д-р Д. Атанасов" № 4-6, България 1124, София, Тел.: 02 9441320

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 14000 BGN без ДДС
В Брой месеци 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Малката обществена поръчка се възлага с оглед изпълнение на задълженията на Държавната агенция по туризъм в качеството й на конкретен бенефициент на безвъзмездната помощ, съгласно Рамково споразумение по Оперативна програма „Регионално развитие” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.3-01/2008 ”Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване”.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Р. България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес (URL):: www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Р. България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес (URL):: www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

18.05.2009 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор