00087-2008-0083


Обявление за възложена поръчка (ЕС)

BG-София: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Столична Община, ул."Московска"№33, За: Блага Живкова, България 1000, София, Тел.: 02 9809866, E-mail: bjivkova@sofia.bg, Факс: 02 9809866

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и концесии"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofia.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Извършване на консултантски услуги и оказване на техническа помощ за подготовка на проекти на Столична община и изготвяне на апликационни документи за кандидатстване по Оперативните програми, финансирани от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС, по обособени позиции: ОП „Регионално развитие” ОП „Околна среда” ОП „Транспорт” ОП „Развитие на човешките ресурси” ОП „Конкурентноспособност” ОП „Административен капацитет” Програма за развитие на селските райони 2007-2013

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга: 27
Публикуване на информацията: ДА
Основно място на изпълнение: гр. София
Код NUTS: BG412
ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

Рамково споразумение

ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Извършване на консултантски услуги и оказване на техническа помощ за подготовка на проекти на Столична община и изготвяне на апликационни документи за кандидатстване по Оперативните програми, финансирани от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС, по обособени позиции: ОП „Регионално развитие” ОП „Околна среда” ОП „Транспорт” ОП „Развитие на човешките ресурси” ОП „Конкурентноспособност” ОП „Административен капацитет” Програма за развитие на селските райони 2007-2013

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

79421200

Описание:

Услуги по разработване на проекти, без строителните

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
0 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Професионален опит; тежест: 40
Показател: Персонал за изпълнение на поръчката; тежест: 40
Показател: Техническа обезпеченост; тежест: 20
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ 2008/S 102 - 136966 от 28.05.2008 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: РД-55-217 / Заглавие:Извършване на консултантски услуги и оказване на техническа помощ за подготовка на проекти на Столична община и изготвяне на апликационни документи за кандидатстване по Оперативните програми, финансирани от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС – Оперативна програма „Конкурентноспособност” (обособена позиция №5)
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

27.03.2009 г. 

V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

Дружество по ЗЗД „ЕКОРИС”, ЕИК 175592855, ул. „Ангел Кънчев” №19, България 1000, София, Тел.: 02 9816032, E-mail: ecorysSЕЕ@ecorys.com, Факс: 02 9813032

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN с ДДС 20%
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка №: РД-55-217 / Заглавие:Извършване на консултантски услуги и оказване на техническа помощ за подготовка на проекти на Столична община и изготвяне на апликационни документи за кандидатстване по Оперативните програми, финансирани от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС – Оперативна програма „Конкурентноспособност” (обособена позиция №5)
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

27.03.2009 г. 

V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

Дружество по ЗЗД „Консорциум Проектно консултиране София” ЕИК 175623959, р-н Възраждане, ул. "Овче поле" № 122, ет.4, България 1303, София, Тел.: 02 8139602, E-mail: r.pashov@integritybg.com, Факс: 02 8139600

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN с ДДС 20%
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша"№18, България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното решение или действие, а ако не е уведомено от датата на узнаването или от датата на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие. Крайният срок за обжалване на Заповед № РД-09-02-3370/15.10.2008г. на Кмета на Столична община от участниците в откритата процедура е 30.10.2008г.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

03.04.2009 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Обявление за възложена поръчка