00044-2009-0008

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 16 от 01.04.2009 г. 

А) за откриване на процедура


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ " ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА", ул."Македония" № 3, За: Валентин Трендафилов, РБългария 1606, София, Тел.: 02 9173278, Факс: 02 9173262

Място/места за контакт: ДИРЕКЦИЯ "ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Национална агенция/служба

Основна дейност на възложителя

Друг: Проектиране, строителство и поддържане на пътищата от Републиканската пътна мрежа на РБългарияА) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Ред на възлагане
по реда на ЗОП
ІI.2) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.4 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Избор на консултант за упражняване на строителен надзор на обект: "ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ И ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНИ РЕМОНТНИ СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ОСУШИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ, КОНСТРУКЦИИ ЗА ОКАЧВАНЕ НА НОВО ОСВЕТЛЕНИЕ, ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ И ОСВЕТИТЕЛНА УРЕДБА НА ТУНЕЛА „ЕЧЕМИШКА” НА АВТОМАГИСТРАЛА "ХЕМУС"


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата обществена поръчка се открива във връзка с необходимостта от упражняване на строителен надзор по време на аварийния ремонт на на тунел “Ечемишка”, който е в аварийно състояние и са създадени предпоставки за възникване на пътно-транспортни произшествия с непредвидими последствия и възможни човешки жертви, както и причиняване на големи материални щети за участниците в движението. В това състояние съоръжението е особено опасно за експлоатация. Към настоящият момент има подписан договор за изпълнение на строителството с определен конкретен изпълнител – Консорциум „Техностил-2001 КС”. Същият е сключен при условията на чл. 90, ал.1, т.4 от ЗОП, което обстоятелство обуславя прилагането на същото основание и за консултантската услуга – (строителен надзор). По обективни причини изпълнението по договора за строителство не е започнало след подписването му. В същият период бяха затворени тунелите “Витиня” и “Топли дол” за неотложен ремонт, които продължи от 2005 г. до 2007 г. Констатираните затруднения в автомобилния трафик и влошената безопасност не позволиха действия по затварянето за ремонт и на тунел “Ечемишка”. Същото би затруднило в извънредна степен трафика по магистралата. Освен това за изпълнение на обекта не беше осигурено финансиране от държавния бюджет. Понастоящем тези пречки са отстранени и НАПИ е подготвена да отпочне строително-ремонтните работи. Изпълнението на строителството ще започне незабавно след избор на изпълнител на консултантската услуга, тъй като обекта, предмет на обществената поръчка за строителство, е Първа категория строеж, съгласно чл. 137 от Закона за устройство на територията и строителният надзор е задължителен за него. Същите констатации са направени в протокол от 19.03.2009 г. на комисия в състав от представители на Област София, Гражданска защита, КАТ-Пътна полиция и Национална агенция “Пътна инфраструктура” /НАПИ/. След оглед на място представителите на изброените институции са изразили категоричното становище за незабавни и неотложни действия за осигуряване на безопасни условия на движение в тунел “Ечемишка”.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП или договаряне с покана по реда на НВМОП

“ПЪТИНВЕСТИНЖЕНЕРИНГ” АД - гр.София; "ТРИ-ЕС" ЕООД - гр. София "ИКАР КОНСУЛТ" АД - гр. София

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка и документацията


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" № 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

01.04.2009 г. 


Възложител

Трите имена: инж.Янко Марков Янков
Длъжност: Изпълнителен директор на на НА "Пътна инфраструктура"