Версия за печат

01301-2007-0001


Информация за сключен договор

BG-Велинград: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

"Балнеологичен център Камена" ЕАД Велинград, ул. "Еделвайс" № 4, За: Янка Александрова, България 4600, Велинград, Тел.: 0359 54007

Място/места за контакт: ул. "Еделвайс" № 4, Велинград
I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: балнеолечение и здравен туризъм

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Периодически доставки на газьол с 0.2%S за изгаряне в стационарни горивни инсталации за отоплителен сезон 2007-2008 г. за нуждите на “Балнеологичен център Камена” ЕАД Велинград”.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Основно място на изпълнение: Велинград, ул. "Еделвайс" № 4
Код NUTS: BG423
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

"Периодически доставки на газьол с 0.2% S за изгаряне в стационарни горивни инсталации за отоплителен сезон 2007-2008 г. за нуждите на “Балнеологичен център Камена” ЕАД Велинград”.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

09134000

Описание:

Газьол

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
284167 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган

01301-2007-001


РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 1 / Заглавие:Договол за доставка на газьол с 0.2% S за изгаряне в стационарни горивни инсталации
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

31.10.2007 г. 

V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

"ОМИКС" ЕООД, БУЛСТАТ 121385461, седалище: ул. "Хан Пресиян" № 10 и адрес на управление: ж.к. "Лагера" бл. 55, вх. "Г", ап. 57, п.к. 1612, България 1612, София, Тел.: 02 9532338

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 284167 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 284167 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.3.2) Подаване на жалби

Чл. 120, ал. 2 от ЗОП - 10 дни от уведомяването на кандидата за съответното решение или действие, а ако не е уведомено - от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срока за извършване на съответното действие.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

06.11.2007 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Обявление за възложена поръчка