Версия за печат

00684-2009-0002

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Болница Лозенец, ул. Козяк 1, За: Калина Цолова- тел. 02 9607543, България 1407, София, Тел.: 02 9607607, E-mail: hq@uni-hospital.government.bg, Факс: 02 9624771

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.uni-hospital. government.bg.

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на медикаменти, по обособени позиции

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основно място на изпълнение: България, гр. София, ул. Козяк 1
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките

Доставка на медикаменти, по обособени позиции

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

33000000

Описание:

Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем

Доставка на медикаменти, по обособени позиции

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението
Продължителност в месеци

24


РАЗДЕЛ ІII ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

гаранция за участие-500 лева за всяка обособена позиция гаранция за изпълнение 3% от стойността на договорите

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

бюджетни средства, разсрочено плащане

ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката

Възложителят не допуска до разглеждане и оценка оферти с непълен обхват на техническата спецификация по оферираните обособени позиции.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние към икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: Съгласно документацията за участие При наличие на обстоятелствата, посочени в чл. 47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП, участникът ще бъде отстранен от процедурата
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: • Баланс и отчет за приходите и разходите за 2007 и 2008 година.. • Информация за общия оборот на участника и за оборота на медикаментите, които се оферират по предмета на конкретната обособена позиция за 2007 и 2008 година .
Изисквано/и минимално/и ниво/а:
ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: • декларация, съдържаща списък на договорите за доставки на медикаментите, които се оферират по предмета на конкретната обособена позиция, извършени през последните 2 /две/ години • списък на служителите на участника, които могат да бъдат ангажирани при из¬пълнение на поръчката и документи, удостоверяващи тяхната професионална ква¬лификация и професионален опит - копия от дипломите за завършено образование; сертификати, доказващи квалификация на лицата по предмета на поръчката;
Изисквано/и минимално/и ниво/а:
ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в ОВ 2008/S 54 - 073163 от 18.03.2008 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
27.03.2009 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 100 BGN
Условия и начин на плащане

Цената на документацията е с включен ДДС. Документацията за участие се закупува в касата на Болницата срещу издадена фактура. Участниците могат да закупуват документацията за участие от 16.03.2009г.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие
06.04.2009 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 07.04.2009 г.  Час: 10:00
Място

Административната зала в Болница Лозенец

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Управляващите и представляващите участниците или техни упълномощени представителиРАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на комкуренцията, бул. Витоша 18, България 1000, София

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 2 от Закона за обществените поръчки

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.03.2009 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция медикаменти за храносмилателна система и метаболизъм
1) Кратко описание

медикаменти за храносмилателна система и метаболизъм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33610000

Описание:

Медикаменти за храносмилателната система и метаболизма

3) Количество или обем

хексетидин фл. 40 мл. хексетидин фл. 200 мл. хлорхексидин хидрохлорид,бензокаин табл. х 20 бр. тиротрицин,хлорхексидин глюконат,лидокаин табл. х20 бр. миконазол орал гел 20мг/гр х 40 гр бензидамин хидрохлорид 3 мг. табл. х 20 бр. бензидамин хидрохлорид шпрей х 30мл бензоксоним хлорид 2мг/мл,лидокаин хидрохлорид 1,5мг/мл шпрей х 30 мл бензоксоним хлорид 1мг,лидокаин хидрохлорид 1мг табл. х 24 бр

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция медикаменти за повишена киселинност
1) Кратко описание

медикаменти за повишена киселинност

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33611000

Описание:

Медикаменти за повишена киселинност

3) Количество или обем

Al.хидроксид,Mg хидроксид фл. х 170 мл. бензокаин, Al оксид,Mg оксид фл, х 170 мл хидроталцитум 500 мг. табл. х 20 бр. Ca карбонат,Al оксид Mg хидроксид табл. х 20 бр ранитидин хидрохл. табл. 150 мг.х 20 бр. ранитидин хидрохл. табл. 150 мг.х 60 бр. ранитидин еферв. табл. 150 мг.х10 бр. ранитидин хидрохл. табл. 75 мг. х 6 бр ранитидин амп. 50 мг. х 2 мл. бисмут субцитрат табл 120 мг х 40 бр фамотидин табл. 20 мг х 30 бр. фамотидин табл. 20 мг х 28 бр. фамотидин табл. 40 мг х 14 бр. фамотидин фл. 20 мг + р-тел рабепразол табл. 20 мг. х 14 бр. омепразол 20 мг. х 28 бр. езомепразол табл. 20 мг. х 14бр езомепразол табл. 40 мг. х 7бр езомепразол табл. 40 мг. х 14бр езомепразол фл. 40 мг.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция медикаменти за функционални стомашно-чревни смущения
1) Кратко описание

медикаменти за функционални стомашно-чревни смущения

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33612000

Описание:

Медикаменти за функционални стомашно-чревни смущения

3) Количество или обем

макрогол 4000 прахчета оп. х 4 бр. симетикон капс.40 мг. х 25 бр. симетикон емул.40 мг./мл. фл. х 30 мл. мебеверин хидрохлорид табл. 135 мг. х 30 бр. мебеверин хидрохлорид табл. 200 мг. х 30 бр. месалазин табл 250 мг х 100 бр месалазин табл 500 мг х 100 бр месалазин суп. 250 мг х 30 бр месалазин суп 500 мг х 30 бр месалазин сусп. ректал 4 гр х 7 бр будезонид капс. 3 мг. х 50 бр. будезонид капс. 3 мг. х 100 бр. содиум хлорид 1.4 гр+потасиум хлорид 0.185 гр+содиум бикарбонат 0.715 гр+макрогол 3350-52.5гр. сашети х 6 бр. папаверин амп. 20 мг. х 1 мл. дротаверин хидрохл. амп. 40 мг. х 2 мл. дротаверин хидрохл. табл. 40 мг. х 20 бр. папаверий бромид табл 50 мг х 20 бр атропин амп. 0.1% х 1 мл. хиосцини бутилбромидум амп. 20 мг. х 1 мл. хиосцини бутилбромидум табл. 10 мг. х 20 бр. отилониум бромид табл. 40 мг х 30 бр метамизол,фенпиверин бромид,питофеном хидрохл.амп. х 2 мл. метамизол,фенпиверин бромид,питофеном хидрохл.табл. х 20 бр.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция пептизиращи вещества
1) Кратко описание

пептизиращи вещества

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33698300

Описание:

Пептизиращи вещества

3) Количество или обем

метоклопрамид хидрохл.амп. 10 мг. х 2 мл. метоклопрамид хидрохл. табл. 10 мг. х 40 бр. метоклопрамид хидрохл. табл.10 мг. х 50 бр. домперидонум табл. 10 мг. х 30 бр. ондансетрон хидрохл. амп. 2 мг/мл х 2 мл. ондансетрон хидрохл. амп. 2 мг/мл. х 4 мл. ондансетрон табл. 4 мг. х 10 бр. гранисетрон амп. 3 мг. х 3 мл. гранисетрон табл. 2 мг. х 5 бр.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция фармацевтични продукти
1) Кратко описание

фармацевтични продукти

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

силимарин драж. 35 мг. х 80 бр силимарин капс 100 мг. х 30 бр силимарин капс. 140 мг. х 20 бр есенциале фосфолипида, пиридоксин хлорид капс. х 30 бр. амино ацид амп. х 10 мл. амино ацид гранули х 5гр. оп. х 30 бр. адеметионин фл. 500 мг.+р-тел адеметионин табл. 500 мг. х 10 бр. урсодеохолик ацид капс. 250 мг. х 50 бр. урсодеохолик ацид капс. 250 мг. х 100 бр. тиоктова к-на амп 600 мг х 20 мл тиоктова к-на табл 600 мг х 30 бр тиоктова к-на табл 600 мг х 60 бр тиоктова к-на амп 600 мг х 24 мл екстрактум цинаре драж. х 60 бр алфа пинен13,6 мг+бета пинен 3,4 мг+камфенен 5 мг капс х 30 бр

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция разслабителни,
1) Кратко описание

разслабителни,

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33613000

Описание:

Разслабителни

3) Количество или обем

бисакодил табл. 5 мг. х 30 бр. бисакодил супоз. 10 мг. х 6 бр. екстр.сена,зърнастец,ревен капс. х 20 бр. сена гликозид фл. х 75 мл. содиум пикосулфат монохидрат7,5 мг./мл. х 15 мл. лактулоза фл. х 100 мл. индийски живовляк-семена гран 5 гр х 20 бр

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция антидиаретични,противовъзпалителни и против чревни инфекции,
1) Кратко описание

антидиаретични,противовъзпалителни и против чревни инфекции,

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33614000

Описание:

Антидиаретични, противовъзпалителни и против чревни инфекции

3) Количество или обем

карбо активатус табл. 0,25 мг. х 10 бр. лоперамид капс. 2 мг. х 6 бр. лоперамид+симетикон табл. 2 мг. х 6 бр. сулфасалазин табл. 500 мг. х 50 бр. лактубацилус ацидуфилус капс. 250 мг. х 16 бр. лиофилизед сахарум мицес боуларди капс. 250 мг. х 10 бр. лиофилизед сахарум мицес боуларди прахчета. 250 мг. х 10 бр. смектикум диоактаедрикум прахчета х 60 бр. фолиум сенне,екстр. реи сикум,сулфур сублиматум табл. х 30 бр.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция жлези и екстракти от жлези,
1) Кратко описание

жлези и екстракти от жлези,

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33698200

Описание:

Жлези и екстракти от жлези

3) Количество или обем

сибутрамин табл. 10 мг. х 28 бр. сибутрамин табл. 15 мг. х 28 бр. орлистат капс. 120 мг. х 21 бр. орлистат капс. 120 мг. х 42 бр. липаза 10000U протеаза 375U амилаза 7500U табл. х 10 бр. мултиензими/липаза,протеаза/.10 000 Е капс 150 мг х 20 бр. мултиензими/липаза,протеаза/ 25 000 Е капс 300 мг. х 20 бр.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция медикаменти за диабетици,
1) Кратко описание

медикаменти за диабетици,

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33615000

Описание:

Медикаменти за диабетици

3) Количество или обем

метформин хидрохлорид табл. 850 мг. х 30 бр. глибенкламид табл. 5 мг. х 120 бр. глимеперид табл. 1 мг. х 30 бр. глимеперид табл. 2 мг. х 30 бр. глимеперид табл. 3 мг. х 30 бр. глимеперид табл. 4 мг. х 30 бр. глипицид табл. 5 мг. х 30 бр. глипицид табл. 10 мг. х 30 бр. гликлазид табл. 30 мг. х 60 бр. репаглинид табл. 1 мг х 90 бр. репаглинид табл. 2 мг х 90 бр. росиглитазон табл. 4 мг. х 28 бр

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция инсулин
1) Кратко описание

инсулин

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33615100

Описание:

Инсулин

3) Количество или обем

инсулин микстард 30 НМ пенфил 100 IU/мл фл. 3 мл инсулин Ново Рапид Пенфил инсулин Ново Микс 30 Пенфил инсулин Левемир Пенфил

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция витамини
1) Кратко описание

витамини

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33616000

Описание:

Витамини

3) Количество или обем

ретинол 200 000Е фл х 5 мл. тиамин амп. 4% х 2 мл. тиамин табл. 5 мг. х 20 бр. рибофлавин амп. 5 мт./мл. х 2 мл. цианкобаламин витамин амп. 1000 гами х 1 мл. цианкобаламин витамин амп. 500 гами х 1 мл. аскорбинова киселина амп. 10% х 2 мл. аскорбинова киселина амп. 10% х 5мл. пиридоксин хидрохлорид амп. 100 мг.х 2мл. калциум глюконикум амп. х 10 мл калий хлоридум амп. 15% х 10 мл.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция провитамини,
1) Кратко описание

провитамини,

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33616100

Описание:

Провитамини

3) Количество или обем

колекалцийферол 200 000Е фл. х 10 мл. бенфотиамин табл. х 100 бр. бенфотиамин,цианкобаламин табл. х 20 бр. бенфотиамин,цианкобаламин табл. х 50 бр. бенфотиамин,цианкобаламин табл. х 100 бр. тиамин хидрохл,цианкобалам.,пиридоксин,лидокаин амп. х2 мл цианкобаламин,пиридоксин хидрохлорид капс. х 20 бр. цианкобаламин,пиридоксин хидрохлорид капс. х 100 бр. аскорбинова киселина табл. 100 мг. х 40 бр. аскорбинова киселина еферв. табл.1 гр.х 10 бр. аскорбинова киселина еферв. табл.1 гр. х 20 бр. аскорбинова киселина еферв. табл. 500 мг. х 20 бр. аскорбинова киселина капс. с удължено д-ие 500 мг. х 30 бр аскорбинова киселина капс. с удължено д-ие 500 мг. х 60 бр ретинол капс 1375 мкг оп х 20 бр. пиридоксин хидрохлорид табл.25 мг. х 20 бр. токоферол табл. 200 мг. х 30 бр. токферол ацетат,ретинол ацетат перли х 20 бр. калциум карбонас еферв.табл. х 20 бр. калций+аскорбинова к-на еф табл х 20 бр калций 600 мг + ергокалциферол табл. х 60 бр. калций карбонас +магнезий+цинк табл. х 60 бр. калий цитрас,калий хидрогенкарбонас,ацидум цитрикум еф. табл. х 15 бр. магнезий аспартас табл. х 50 бр магнезий 48мг+пиридоксин хидрохлорид 5мг табл х 50 бр потасиум магнезий аспартат табл. х 50 бр. магнезий сулфас амп. 200 мг. х 10 мл. магнезий сулфас амп. 400 мг. х 10 мл. магнезий аспартас табл. 500 мг. х 30 бр магнезий оротас табл. 500 мг. х 50 бр. магнезий оротас табл. 500 мг. х 100 бр. магнезий аспартас еферв. табл. х 20 бр. аргенин аспартат амп. 1 гр. х 5 мл поливитамини+минерали +лутеинтабл. х 30 бр поливитамини+минерали +лутеин табл. х 60 бр поливитамини+минерали за деца табл. х 30 бр. поливитамини+минерали табл. х 90 бр. поливитамини+минерали еферв табл. х 20 бр. витамини+минерали+микроелементи табл. х 30 бр. витамини за диабетици х 30 бр витамини C+E+Zn+Se+минерали табл. х 30 бр витамини C+Zn + хистидин х 30 бр. витамин Mg+Ca+D3 табл. х 30 бр перорален р-р за укрепване на сърдечно-съдовата с-ма фл х 500 мл витамини ACE+Se+Zn еферв.х 20 бр. поливитамини+минерали пастили х 30 бр поливитамини+минерали табл х 75 бр поливитамини+минерали сироп за деца фл.х 300мл витаминен сироп за деца+лизин фл. х 100 мл. мултивитамини за деца еферв. табл. х 20 бр витамини А,Е,С,Sе капс х 30 бр. B1-7,5мг, B6-5мг, B12-50мг табл. х 30 бр. B1-5мг, B2-1мг, B6-5мг,PP-50мг табл. х 20 бр.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция минерални добавки,
1) Кратко описание

минерални добавки,

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33617000

Описание:

Минерални добавки

3) Количество или обем

eкстр.на изофлавони от соеви зърна капс х 30 бр. олеум йекорис 500 мг.+ вит.Е капс х 105 бр витамини с метионин,цистин,калциев пантотенат капс. х 30 бр. витамини с метионин,цистин,калциев пантотенат капс. х 90 бр. витамини с метионин,цистин,калциев пантотенат шампоан х 250 мл витамини с метионин,цистин,калциев пантотенат тоник амп. 5 мл оп. х 20 бр L-карнитин тартарат капс. 500 мг. х 60 бр. рибено масло 280 мг+2.6 мг Vit Е капс. х 100 бр. рибено масло 1000 мг+Vit Е капс. х 30 бр. масло черен дроб на акула 500 мг. капс х 60 бр. глюкозаминсулфат 400 мг.+хондроитин сулфат 200 мг. табл. х 36 бр. витамини за очи с минерали капс х 30 бр витамини за очи с минерали и антиоксиданти табл х 60 бр

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 14 / Заглавие на обособената позиция медицински препарати с изключение на зъболекарски консумативи,
1) Кратко описание

медицински препарати с изключение на зъболекарски консумативи,

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33697000

Описание:

Медицински препарати, с изключение на зъболекарските консумативи

3) Количество или обем

витамини 12 бр.сухи фл. х 5 гр. натриум хлоратум 0,9% х 500 мл-стъкло натриум хлоратум 0,9% х 100 мл-стъкло електролити-рингер 500 мл-стъкло манитол 10% х 500 мл-стъкло електролити-хартман 500 мл-стъкло

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 15 / Заглавие на обособената позиция медикаменти за кръвта,кръвообразуващи органи и за сърдечно-съдовата система
1) Кратко описание

медикаменти за кръвта,кръвообразуващи органи и за сърдечно-съдовата система

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33620000

Описание:

Медикаменти за кръвта, кръвообразуващите органи и сърдечносъдовата система

3) Количество или обем

аценокумарол табл 4 мг х 20 бр ривароксабан табл. 10 мг. х 10 бр хепарин фл. 25 000Е х 5 мл еноксапарин амп 40 мг х 0,4 мл еноксапарин амп 60 мг х 0,6 мл еноксапарин фл. 300 мг. х 3 мл еноксапарин амп. 80 мг х 0,8 мл далтепарин амп 2500 IU х 0,2 мл далтепарин амп 5000 IU х 0,2 мл далтепарин амп 7500 IU х 0,3 мл надропарин калций шприц амп 2850 IU х 0.3 мл надропарин калций шприц амп 3800 IU х 0.4 мл надропарин калций шприц амп 5700 IU х 0.6 мл надропарин калций шприц амп 7 600 IU х 0.8 мл надропарин калций шприц амп 11 400 IU х 0.6 мл фондапарин содиум шприц амп 2.5 мг Х 0.5 мл ревипарин содиум 5726 anti-Xa IU/мл х 0,25 мл ревипарин содиум 5726 anti-Xa IU/мл х 0,25 мл ревипарин содиум 5726 anti-Xa IU/мл х 0,6 мл бемипарин содиум шприц амп 2500 IU х 0,2 мл бемипарин содиум шприц амп 3500 IU х 0,2 мл илопрост трометамол амп 20 мкг х 2 мл илопрост амп 20 мкг х 1 мл алпростадил амп 20 мкг тирофибан хидрохлорид фл. 0,25мг/мл х 50 мл алтеплазе фл 50 мг+р-тел тенектеплазе фл 8000Е х 40 мг тенектеплазе фл 10000Е х 50 мг клопидогрел табл. 75 мг х 28 бр

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 16 / Заглавие на обособената позиция медикаменти за кръвта и кръвообразуващите органи
1) Кратко описание

медикаменти за кръвта и кръвообразуващите органи

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33621000

Описание:

Медикаменти за кръвта и кръвообразуващите органи

3) Количество или обем

микропореста полизахаридна пудра х 3 гр

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 17 / Заглавие на обособената позиция антибиотици
1) Кратко описание

антибиотици

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33621100

Описание:

Антибиотици

3) Количество или обем

доксициклин капс 100 мг х 6 бр доксициклин капс 100 мг х 10 бр доксициклин монохидрат табл 100 мг х 20 бр хлорамфеникол капс 250 мг х 20 бр ампицилин фл 1 гр ампицилин капс 500 мг х 20 бр амоксицилин капс 500 мг х 20 бр амоксицилин еферв табл 500 мг х 20 бр амоксицилин еферв табл 750 мг х 20 бр амоксицилин еферв табл 1000 мг х 20 бр амоксицилин трихидрат табл 500 мг х 12 бр амоксицилин трихидрат табл 1000 мг х 12 бр амоксицилин трихидрат сусп 250 мг/5 мл амоксицилин+клавуланова к-на табл 375 мг х 15 бр амоксицилин+клавуланова к-на табл 625 мг х 15 бр амоксицилин+клавуланова к-на фл 1.2 гр амоксицилин+клавуланова к-на фл 600 мг амоксицилин+клавуланова к-на табл 1 гр х 10 бр амоксицилин+клавуланова к-на табл 625 мг х 16 бр амоксицилин+клавуланова к-на табл 1000 мг х 14 бр амоксицилин трикидрат 562,5мг+амоксицилин содиум 437,5 мг.+клавуланова к-на табл 62,5 мг х 28 бр амоксицилин+клавуланова к-на табл 375 мг х 21 бр амоксицилин+клавуланова к-на табл 625 мг х 21 бр амоксицилин+клавуланова к-на табл 1 гр х 14 бр амоксицилин+клавуланова к-на сусп 312 мг/5мл х 100 мл амоксицилин+клавуланова к-на сусп 156 мг/5мл х 100 мл амоксицилин+клавуланова к-на сусп 642,9 мг/5 мл х 100 мл азлоцилин фл х 1 гр азлоцилин фл х 2 гр ампицилин+сулбактам фл 1.5 гр ампицилин+сулбактам табл 375 мг х 12 бр сулбактам+цефоперазон фл 1 гр пиперацилинум натрикум фл х 2 гр пиперацилинум +тазобактам фл х 4,5 гр цефазолин фл 1 гр цефазолин фл 2 гр цефоперазон фл 1 гр цефалексин капс 500 мг х 20 бр цефалексин капс 500 мг х 12 бр цефепим фл 1 гр цефпиром фл 1 гр цефпиром фл 2 гр цефтазидим фл 1 гр цефтриаксон фл 1 гр цефадроксил капс. 500 мг. х 12 бр. цефадроксил табл. 1 гр. х 10 бр. цефадроксил сусп. 250 мг. / 5 мл х 60 мл линезолид табл 600 мг х 10 бр линезолид фл I v 2 мг/мл х 300 мл. ванкомицин фл 500 мг ванкомицин фл 1 гр тейкопланин фл 400 мг+р-тел ертапенем фл 1 гр цефуроксим фл. х 1.5 гр цефуроксим фл. х 750мг цефуроксим гран 125мг/5мл фл х 50 мл цефуроксим гран 250мг/5мл фл х 50 мл цефуроксим табл 250 мг х 10 бр цефуроксим табл 500 мг х 10 бр цефиксим гран 100мг/5мл фл х 100 мл меропенем фл 500 мг меропенем фл 1гр имипенем,циластатин фл 500 мг даптомицин фл 350 мг даптомицин фл 500 мг кларитромицин табл 250 мг х 10 бр кларитромицин табл 500 мг х 5 бр кларитромицин табл 500 мг х 7 бр кларитромицин фл 500 мг I v кларитромицин гран 125мг/5мл фл х60 мл кларитромицин гран 250мг/5мл фл х60 мл кларитромицин табл 250 мг х 14 бр кларитромицин табл 500 мг х 10 бр мидекамицин табл 400 мг х 16 бр мидекамицин гран 175 мг/5 мл х 115 мл. спирамицин,метронидазол табл х 20 бр рокситромицин 150 мг х 10 бр азитромицин табл 250 мг х 6 бр азитромицин табл 500 мг х 3 бр азитромицин фл 500мг азитромицин фл сироп 200 мг/5 мл азитромицин капс 250 мг х 8 бр азитромицин гран. 2 гр. х 1 бр. азтреонам фл. х 1 гр. линкомицин хидрохлорид фл 600 мг клиндамицин капс 150 мг х 16 бр клиндамицин капс 300 мг х 16 бр клиндамицин амп 300 мг х 2 мл клиндамицин амп 600 мг х 4 мл амикацин амп 250 мг х 2 мл амикацин амп 500 мг х 2 мл гентамицин амп 40 мг х 1 мл гентамицин амп 80 мг х 2 мл тобрамицини сулфас амп 40 мг х 2 мл тобрамицини сулфас амп 80 мг х 2 мл моксифлоксацин табл 400 мг х 5 бр моксифлоксацин фл 400 мг х 250 мл ципрофлоксацин амп 100 мг х 10 мл ципрофлоксацин табл 500 мг х 10 бр ципрофлоксацин табл 250 мг х 10 бр ципрофлоксацин табл 250 мг х 20 бр ципрофлоксацин табл 500 мг х 10 бр левофлоксацин фл 500 мг х 100 мл левофлоксацин табл 500 мг х 5 бр левофлоксацин табл 500 мг х 7 бр бензил пеницилинум каликум фл 1 000 000 iu цефотаксим фл 1000 мг норфлоксацин табл 400 мг х 20 бр ко-тримоксазол табл 120 мг х 20 бр ко-тримоксазол табл 480 мг х 20 бр сулфаметоксазол+триметропим сироп х 100 мл

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 18 / Заглавие на обособената позиция кръвоспиращи,
1) Кратко описание

кръвоспиращи,

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33621200

Описание:

Кръвоспиращи

3) Количество или обем

етамсилат амп 250 мг х 2 мл ацидум пара-аминобензоикум амп 50 мг х 5 мл фитоменадион амп 10 мг/мл амп х 1 мл етамсилат амп 250 мг х 2 мл етамсилат табл 250 мг х 20 бр рекомбинантен фактор вила фл 60 Е 1,2 мг рекомбинантен фактор вила фл 120 Е 2,4 мг рекомбинантен фактор вила фл 240 Е 4,8мг

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 19 / Заглавие на обособената позиция препарати против анемия
1) Кратко описание

препарати против анемия

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33621300

Описание:

Препарати против анемия

3) Количество или обем

ацидум фоликум табл 400мкг х 120 бр ацидум фоликум табл 0.4 мг х 90 бр железен сулфат табл 100 мг х 50 бр железен хидрокси полималтозат табл 100 мг х 30 бр железен хидрокси полималтозат фл х 150 мл железен хидрокси полималтозат фл 5% х 30 мл феросулфат табл 80 мг х 30 бр феросулфат табл 325 мг х 30 бр цианкобаламин 0.01мг+фолиева к-на 5 мг+железен сулфат112.6 мг. капс х 20 бр. цианкобаламин 0.01мг+фолиева к-на 5 мг+железен сулфат112.6 мг. капс х 50 бр. цианкобаламин 0.01мг+фолиева к-на 5 мг+железен сулфат112.6 мг. капс х 100 бр. ферум полиизомалтозатум амп 100 мг х 5 мл

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 20 / Заглавие на обособената позиция заместители на кръвната плазма и разтвори за впръскване
1) Кратко описание

заместители на кръвната плазма и разтвори за впръскване

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33621400

Описание:

Заместители на кръвната плазма и разтвори за впръскване

3) Количество или обем

човешки албумин 20 % фл х 50мл човешки албумин 20% фл х 100 мл човешки албумин 20% амп х 10 мл

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 21 / Заглавие на обособената позиция разтвори за инжектиране
1) Кратко описание

разтвори за инжектиране

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33692500

Описание:

Разтвори за инжектиране

3) Количество или обем

натриум хлоратум 0,9% амп х 5 мл натриум хлоратум 0,9% амп х 10 мл дестилирана вода амп х 10 мл содиум бикарбонат амп 8,4% х 20 мл

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 22 / Заглавие на обособената позиция венозни течности
1) Кратко описание

венозни течности

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33692510

Описание:

Венозни течности

3) Количество или обем

мастни р-ри 20% фл х 500 мл мастни р-ри 10% фл х 500 мл амино к-на 5% х 500 мл амино к-на 10% х 500 мл амино к-на -хепа 10% х 500 мл амино к-на - хепа 8% х 500 мл амино к-на - таурин 10% х 500 мл амино к-на 10% х 100 мл-инфант аланил-глутамин дипептид фл х 100 мл амино к-на10%+глюкоза40%+маслиново масло20% емулсия №7 амино к-на 5,5%+глюкоза 20%+маслиново масло 10% №4 амино к-на 5,5%+глюкоза 20%+маслиново масло 10% №4 амино к-на 7%+глюкоза 25%+маслиново масло 20% №5 амино к-на 8,5%+глюкоза 30%+маслиново масло 20% №6 амино к-на 8,5%+глюкоза 30% 2000 мл амино к-на 8,5% х 1000 мл амино к-на 5% х 500 мл

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 23 / Заглавие на обособената позиция разтвори за преливане
1) Кратко описание

разтвори за преливане

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33692100

Описание:

Разтвори за преливане

3) Количество или обем

натриум хлоратум 0,9% 1000 мл-сак натриум хлоратум 0,9% х 500 мл-сак натриум хлоратум 0,9% 250 мл-сак натриум хлоратум 0,9% 100 мл -сак рингер х1000 мл -сак рингер х 500 мл -сак електролити-хартман 500 мл-сак манитол 10% х 250 мл -сак манитол 10% х 500 мл-сак

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 24 / Заглавие на обособената позиция медикаментозни разтвори
1) Кратко описание

медикаментозни разтвори

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33692000

Описание:

Медикаментозни разтвори

3) Количество или обем

електролити-рингер 500 мл-пластмаса натриум хлоратум 0,9% х 500 мл-пластм дестилирана вода фл х 500 мл

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 25 / Заглавие на обособената позиция парентерални продукти за подхранване
1) Кратко описание

парентерални продукти за подхранване

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33692200

Описание:

Парентерални продукти за подхранване

3) Количество или обем

хидрокси етил скорбяла 6% фл 500 мл хидрокси етил скорбяла 10% фл 500 мл

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 26 / Заглавие на обособената позиция реактиви за урология
1) Кратко описание

реактиви за урология

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696700

Описание:

Реактиви за урология

3) Количество или обем

сорбитол,манитол 3% х 3000 мл екоклик-двулуменна система гелафузин 4% фл 500 мл поливидон,йод унгв х 20 гр поливидон,йод унгв х 100 гр поливидон,йод унгв х 250 гр калий хлоридум амп. 14,9% х 10 мл. натриум хлоратум 0,9% амп х 10 мл-пластм

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 27 / Заглавие на обособената позиция глюкозни разтвори
1) Кратко описание

глюкозни разтвори

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33692700

Описание:

Глюкозни разтвори

3) Количество или обем

глюкоза 5%+натриум хлоратум 0,9% х 500 мл глюкоза 5%+натриум хлоратум 0,9% 500 мл-сак глюкоза 5%+натриум хлоратум 0,9% 250 мл-сак глюкоза 5%+натриум хлоратум 0,9% 1000 мл-сак глюкоза 5% х 500 мл глюкоза 5% 250 мл-сак глюкоза 5% 500 мл-сак глюкоза 5% 1000 мл-сак глюкоза 10% х 500 мл глюкоза 10% 500 мл-сак глюкоза 10% 250 мл-сак глюкоза 10% 1000 мл-сак глюкоза 10% амп х 10 мл глюкоза 25% амп х 10 мл глюкоза 40% амп х 10 мл

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 28 / Заглавие на обособената позиция медикаменти за сърдечно-съдовата система
1) Кратко описание

медикаменти за сърдечно-съдовата система

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33622000

Описание:

Медикаменти за сърдечносъдовата система

3) Количество или обем

дигоксин табл 0.25 мг х 20 бр дигоксин табл 0.25 мг х 50 бр дигоксин амп 0.25 мг х 2 мл метил-дигоксин табл 0.1 мг х 30 бр хинидин табл 200 мг х 20 бр пропафенон амп х 20 мл пропафенон амп 35 мг х 10 мл пропафенон табл 150 мг х 30 бр пропафенон табл 150 мг х 50 бр пропафенон табл 300 мг х 30 бр амиодарон табл 200 мг х 30 бр амиодарон амп 150 мг х 3 мл левосимендан амп 2,5 мг/мл х 5 мл адреналин шприц амп 150 мкг х 0.3 мл адреналин шприц амп 300 мкг х 0.3 мл допамин амп 200 мг х 5 мл добутамин хидрохлорид фл 250 мг етилефрин амп 10 мг х 1 мл изосорбит динитрат табл 10 мг х 60 бр изосорбит динитрат табл 20 мг х 60 бр изосорбит динитрат шпрей фл х 15 мл изосорбит динитрат табл. 5 мг. х 60 бр изосорбит динитрат табл. 120 мг. х 30 бр изосорбит динитрат табл. 20 мг. х 20 бр изосорбит мононитрат табл 40 мг х 20 бр глицерил тринитрат табл 0,05 мг х 40 бр глицерил тринитрат 0,4 мг доза фл 200 дози глицерил тринитрат фл 50 мг х 50 мл дипиридамол драж. 25 мг. х 60 бр. триметазидин табл 35 мг х 60 бр

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 29 / Заглавие на обособената позиция антихипертонични медикаменти
1) Кратко описание

антихипертонични медикаменти

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33622200

Описание:

Антихипертонични медикаменти

3) Количество или обем

аденозин амп 6 мг х 2 мл доксазоцин мезилат табл 4 мг х 30 бр клонидин хидрохлорид амп 0,015% х 1 мл клонидин хидрохлорид табл 0,15 мг х 50 бр рилменидин дихидрогенфосфат табл 1 мг х 30 бр клонидин табл х 50 бр нитропрусид амп 30 мг+р-тел квинаприл хидрохлорид табл 10 мг х 30 бр трандолаприл капс 2 мг х 30 бр еналаприл табл 5 мг х 14 бр еналаприл табл 5 мг х 28 бр еналаприл табл 5 мг х 30 бр еналаприл табл 10 мг х 14 бр еналаприл табл 10 мг х 28 бр еналаприл табл 10 мг х 30 бр еналаприл табл 10 мг х 50 бр еналаприл табл 20 мг х 30 бр еналаприл амп 1,25 мг х 1 мл еналаприл+хидрохлортиазид табл 20/12,5 мг х 28 бр фозиноприл содиум табл 10 мг х 28 бр фозиноприл содиум табл 20 мг х 28 бр фозиноприл 20 мг+хидрохлортиазид 12.5 мг табл. х 28 бр периндоприл табл 5 мг х 30 бр периндоприл табл 10 мг х 30 бр периндоприл табл 4 мг+индапамид 1,25 мг х 30 бр периндоприл табл 2 мг+индапамид 0,625 мг х 30 бр лизиноприл табл 2,5 мг х 28 бр лизиноприл табл 5 мг х 28 бр лизиноприл табл 10 мг х 28 бр лизиноприл табл 20 мг х 28 бр зофеноприл калций табл. 30 мг. х 28 бр лосартан потасиум табл 50 мг х 28 бр лосартан потасиум табл 50 мг+хидрохлортиазид 12,5 мг х 28 бр моксонидин табл 0,2 мг х 28 бр моксонидин табл 0,4 мг х 28 бр рамиприл табл 2,5мг + хидрохлортиазид 12,5мг х 28 бр рамиприл табл 5 мг х 28 бр рамиприл табл 5 мг+хидрохлортиазид 25 мг х 28 бр рамиприл табл 10 мг х 28 бр празозин табл 2 мг х 50 бр

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 30 / Заглавие на обособената позиция диуретици
1) Кратко описание

диуретици

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33622300

Описание:

Диуретици

3) Количество или обем

хидрохлортиазид табл 25 мг х20 бр хлорталидон табл 100 мг х 20 бр индапамид табл 1,5 мг х 30 бр фуроземид амп 20 мг х 2 мл фуроземид табл 40 мг х 12 бр спиронолактон табл 25 мг х 30 бр спиронолактон табл 50 мг х 30 бр спиронолактон табл 100 мг х 30 бр триамтерен 25 мг,хидрохлортиазид 12,5 мг табл х 50 бр

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 31 / Заглавие на обособената позиция предпазващи кръвоносните съдове,
1) Кратко описание

предпазващи кръвоносните съдове,

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33622400

Описание:

Предпазващи кръвоносните съдове

3) Количество или обем

пентоксифилин табл 100 мг х 60 бр пентоксифилин табл 400 мг х 60 бр пентоксифилин табл 400 мг х 20 бр пентоксифилин амп 2% х 5 мл нисерголин табл 10 мг х 50 бр нисерголин табл 30 мг х 30 бр нафтидрофурил табл 50 мг х 30 бр винпоцетин табл 5 мг х 50 бр винпоцетин амп 10 мг х 2 мл винпоцетин табл 10 мг х 30 бр винпоцетин табл 10 мг х 90 бр флунаризин пидрохлорид табл 5 мг х 20 бр цинаризин табл 5 мг х 20 бр екстракт гинко билоба табл 40 мг х 30 бр

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 32 / Заглавие на обособената позиция против хемороиди, за локално приложение
1) Кратко описание

против хемороиди, за локално приложение

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33622500

Описание:

Против хемороиди, за локално приложение

3) Количество или обем

калциум добесилат+лидокаин хидрохл унгв х 30 гр лидокаин хидрохл+флуокортолон-21 пивалат унгв х 15 гр лидокаин хидрохл+флуокортолон-21 пивалат суп х 10 гр буфексамак,бисм субгалик,титаниум диоксид,лидокаин унгв х 20 гр буфексамак,бисм субгалик,титаниум диоксид,лидокаин суп х 10 бр хепариноид 60 мг унгв х 30 гр хепарин натрий 50 000 UI унгв х 50 гр хепарин натрий 50 000 UI унгв х 100 гр диосмин 450 мг+50 мг хесперидин табл х 30 бр кумарин 15 мг + троксерутин 90 мг. драж. х 50 бр. флобафени от жълт кантарион 20 мг + вит"Ц" 50 мг табл х 60 бр рутин 20 мг + вит"Ц" табл х 100 бр процианидолик олигомерс табл 150 мг х 20 бр

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 33 / Заглавие на обособената позиция бета-блокери
1) Кратко описание

бета-блокери

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33622600

Описание:

Бета-блокери

3) Количество или обем

соталол хидрохлорид табл 160 мг х 30 бр соталол хидрохлорид табл 160 мг х 20 бр соталол хидрохлорид табл 80 мг х 20 бр пропранолол табл 40 мг х 50 бр пропранолол табл 25 мг х 50 бр атенолол табл 25 мг х 30 бр атенолол табл 50 мг х 30 бр метопролол сукцинат табл 50 мг х 30 бр метопролол сукцинат табл 100 мг х 30 бр метопролол тартарат табл 50 мг х 30 бр метопролол тартарат табл 100 мг х 30 бр карведилол табл 6,25 мг х 28 бр карведилол табл 12,5 мг х 28 бр небиволол хидрохлорид табл 5 мг х 28 бр бизопролол табл 5 мг х 30 бр бизопролол табл 5 мг х 50 бр бизопролол табл 10 мг х 30 бр бизопролол табл 10 мг х 30 бр бизопролол 2.5 мг + 6.25 мг хидрохлортиазид табл. х 30 бр бизопролол 5 мг + 6.25 мг хидрохлортиазид табл. х 30 бр бизопролол 10 мг + 6.25 мг хидрохлортиазид табл. х 30 бр

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 34 / Заглавие на обособената позиция калциеви инхибитори
1) Кратко описание

калциеви инхибитори

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33622700

Описание:

Калциев инхибитор

3) Количество или обем

нифедипин табл 10 мг х 50 бр нифедипин табл 20 мг х 30 бр нифедипин табл 30 мг х 30 бр амлодипин табл 5 мг х 30 бр амлодипин табл 10 мг х 30 бр амлодипин 5 мг+лизиноприл 10 мг табл. х 30 бр. нимодипин фл 10 мг х 50 мл нимодипин табл 30 мг х 100 бр фелодипин табл 5 мг х 30 бр верапамил амп 5 мг х 2 мл верапамил табл 120 мг х 50 бр верапамил табл 40 мг х 50 бр верапамил табл 80 мг х 50 бр верапамил табл 240 мг х 20 бр дилтиазем табл 60 мг х 50 бр лерканидипин табл 10 мг х 28 бр

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 35 / Заглавие на обособената позиция медикаменти въздействащи върху ренин-ангиотензиновата с-ма
1) Кратко описание

медикаменти въздействащи върху ренин-ангиотензиновата с-ма

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33622800

Описание:

Медикаменти, въздействащи върху ренин-ангиотензиновата система

3) Количество или обем

телмисартан 80 мг табл х 28 бр телмисартан 80 мг +хлортиазид 12,5 мг табл х 28 бр кандесартан цилексетил табл. 8 мг х 28 бр кандесартан цилексетил табл.16 мг х 28бр валсартан табл 160 мг х 28 бр валсартан+хидрохлортиазид табл 160 мг х 14 бр амлодипин 5 мг+валсартан 160 мг. табл. х 28 бр амлодипин 10 мг+валсартан 160 мг. табл. х 28 бр

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 36 / Заглавие на обособената позиция медикаменти използвани в кардиологията
1) Кратко описание

медикаменти използвани в кардиологията

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33622100

Описание:

Медикаменти, използвани в кардиологията

3) Количество или обем

симвастатин табл 10 мг х 14 бр симвастатин табл 10 мг х 28 бр симвастатин табл 20 мг х 14 бр симвастатин табл 20 мг х 28 бр симвастатин табл 40 мг х14 бр симвастатин табл 40 мг х28 бр флувастатин капс 80 мг х 28 бр розувастатин табл. 10 мг. х 28 бр. розувастатин табл. 20 мг. х 28 бр. аторвастатин 10 мг х 30 бр аторвастатин 20 мг х 30 бр аторвастатин 40 мг х 30 бр ловастатин табл 20 мг х 30 бр ловастатин табл 40 мг х 30 бр правастатин содиум табл 10 мг х 30 бр фенофибрат капс 200 мг х 30 бр

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 37 / Заглавие на обособената позиция медикаменти използвани в дерматологията
1) Кратко описание

медикаменти използвани в дерматологията

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33631000

Описание:

Медикаменти, използвани в дерматологията

3) Количество или обем

цинци оксидум унгв 10% х 18 гр екстр.сикум сангуинис депротеинизатум 5% унгв х 20 гр екстр.сикум сангуинис депротеинизатум 5% унгв х 20 гр екстр.сикум сангуинис депротеинизатум 5% унгв х 20 гр екстр.сикум сангуинис депротеинизатум 20% дент х 5 гр ретинол 350UI,400 UI ергокалциферол,балс перувиани унгв х 18 гр дехидратирана рицинолова к-на крем х 50 гр дексапантенол шпрей 5% фл х 130 гр масажен крем оп х 240 гр хлоропирамин крем 1% х 18 гр хлоропирамин унгв 1% х 18 гр диметинден гел х 30 гр диметинден сол фл х 20 мл метилпреднизолон ацепонат 0,1% крем х 15 гр метилпреднизолон ацепонат 0,1% унгв х 15 гр метилпреднизолон ацепонат 0,1% емулсия х 20 гр бетаметазон дипропионат 0,05% крем х 15 гр бетаметазон дипропионат0,05% унгв х 15 гр бетаметазон 0,1% крем х 15 гр бетаметазон 0,1% унгв х 15 гр бетаметазон+клиоквинол крем х 15 гр бетаметазон+клиоквинол унгв х 15 гр мометазон фуроат 1 мг крем х 15 гр мометазон фуроат 1 мг унгв х 15 гр клобетазол пропионат крем х 15 гр клобетазол пропионат унгв х 15 гр флуоцинолон ацетонид 0,025% крем х 15 гр флуоцинолон ацетонид 0,025% унгв х 15 гр флуметазон+ацид салицил унгв х 15 флуметазон+клиоквинол крем х 15 флуметазон+клиоквинол унгв х 15 флуметазон+неомицин крем х 15 гр клобетазол 0,05% крем х 25 гр клобетазол 0,05% унгв х 25 гр бетаметазон+гентамицин крем х 15 гр бетаметазон+гентамицин унгв х 15 гр бетаметазон+клотримазол+гентамицин крем х 15 гр бетаметазон+клотримазол+гентамицин унгв х 15 гр бензоксониум хлорид 1мг/гр+хлорхексидин глюконат 5мг/гр+вит А 2000IU/гр унгв туба х 20 гр пимекролимус крем 1% х 15 гр

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 38 / Заглавие на обособената позиция антимикотични, за дерматологична употреба
1) Кратко описание

антимикотични, за дерматологична употреба

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33631100

Описание:

Антимикотични, за дерматологична употреба

3) Количество или обем

клотримазол крем 1% х 20 гр клотримазол крем 10мг/гр. туба х25 гр еконазол нитрат крем 1% х 30 гр еконазол нитрат+триамцинолон ацетонид крем 1% х 15 гр. флутримазол крем 1 % туба х 15 гр. миконазол крем 2% х 15 гр кетоконазол фл х 60 мл кетоконазол крем х 15 гр циклоприрокс 8% фл. х 3 мл тербинафин хидрохлорид крем 1% х15 гр нафтифин хидрохлорид крем х 15 гр нафтифин хидрохлорид сол фл х 10 мл

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 39 / Заглавие на обособената позиция медикаменти, използвани в дерматологията и в мускулно-скелетната система,
1) Кратко описание

медикаменти, използвани в дерматологията и в мускулно-скелетната система,

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33630000

Описание:

Медикаменти, използвани в дерматологията и в мускулно-скелетната система

3) Количество или обем

ацикловир 5% крем х 2 гр ацикловир 5% крем х 5 гр пенцикловир крем 1% туба х 2 гр тромантадин гел х 2 гр тромантадин гел х 5 гр

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 40 / Заглавие на обособената позиция антибактериални средства за системна употреба
1) Кратко описание

антибактериални средства за системна употреба

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33651100

Описание:

Антибактериални средства за системна употреба

3) Количество или обем

мупироцин калций унгв х 3 гр мупироцин калций унгв 2% х 15 гр фусидинова к-на 2% крем х 15 гр фусидинова к-на 2% унгв х 15 гр фусидинова к-на + хидрокортиз крем х 15 гр

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 41 / Заглавие на обособената позиция препарати против акне
1) Кратко описание

препарати против акне

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33631700

Описание:

Препарати против акне

3) Количество или обем

азелаинова к-на крем 20% х 30 гр силиконов гел х 15 гр цинк хиалуронат сол 20,5 мг фл 10 мл алантоин 1 гр,хепарин 5000Е,екст цепе 10 гр гел х 20 гр екстр центела азиатика унгв 1% х 10 гр

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 42 / Заглавие на обособената позиция медикаменти за псориазис
1) Кратко описание

медикаменти за псориазис

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33631300

Описание:

Медикаменти за псориазис

3) Количество или обем

бетаметазон 0,05%+ацидум салицил 2% унгв х 15 гр салицил ацид+преднизолон фл х 100 мл салицил ацид+преднизолон+естрадиол бензоат фл х 100 мл

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 43 / Заглавие на обособената позиция антибиотици и медикаменти за дерматологично приложение
1) Кратко описание

антибиотици и медикаменти за дерматологично приложение

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33631400

Описание:

Антибиотици и медикаменти за химиотерапия, за дерматологично приложение

3) Количество или обем

неомицин шпрей фл х 55 мл немибацин пудра х 5 гр окситетрациклин 300 мг+хидрокортиз 100 мг шпрей х 55 мл гентамицин крем 0,1% х 15 гр гентамицин унгв 0,1% х 15 гр

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 44 / Заглавие на обособената позиция антисептични средства и дезинфектанти,
1) Кратко описание

антисептични средства и дезинфектанти,

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33631600

Описание:

Антисептични средства и дезинфектанти

3) Количество или обем

хидрокортизон 17 бутират крем туба х 30 гр хидрокортизон бутират лосион туба х 30 гр еритромицин+цинк ацетат дихидрат пудра+р-тел лосион х 30мл такролимус 0,03% х 10 гр унгв такролимус 0,1% х 10 гр унгв

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 45 / Заглавие на обособената позиция успокоителни и защитни медикаменти за кожата
1) Кратко описание

успокоителни и защитни медикаменти за кожата

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33631200

Описание:

Успокоителни и защитни медикаменти за кожата

3) Количество или обем

хидроколоидна превръзка-желатин,пектин,натрийкарбоксиметилцелулоза 10х10см хидроколоидна превръзка-желатин,пектин,натрийкарбоксиметилцелулоза 15х15см хидроколоидна превръзка-желатин,пектин,натрийкарбоксиметилцелулоза 20х20см тънка хидроколоидна превръзка-желатин,пектин,натрийкарбоксиметилцелулоза 5 х10см тънка хидроколоидна превръзка-желатин,пектин,натрийкарбоксиметилцелулоза 10х10см тънка хидроколоидна превръзка-желатин,пектин,натрийкарбоксиметилцелулоза 15х15см хидроколоиден гел -натрийкарбоксиметилцелулоза+пектин туба х 15 гр хидроколоидна паста-пектин,желатин,натрийкарбоксиметилцелулоза туба х 30 гр хидрофибърна превръзка 100% натрийкарбоксиметилцелулоза 5 х 5 см хидрофибърна превръзка 100% натрийкарбоксиметилцелулоза 10 х 10 см хидрофибърна превръзка 100% натрийкарбоксиметилцелулоза 15 х 15 см хидрофибърна превръзка 100% натрийкарбоксиметилцелулоза 2 х 45 см антимикробна хидрофибърна превръзка от натрийкарбоксиметилцелулоза и йонизирано сребро 5 х 5 см антимикробна хидрофибърна превръзка от натрийкарбоксиметилцелулоза и йонизирано сребро 10 х 10 см антимикробна хидрофибърна превръзка от натрийкарбоксиметилцелулоза и йонизирано сребро 15 х 15 см антимикробна хидрофибърна превръзка от натрийкарбоксиметилцелулоза и йонизирано сребро 20 х 30 см антимикробна хидрофибърна превръзка от натрийкарбоксиметилцелулоза и йонизирано сребро 2 х 45 см

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 46 / Заглавие на обособената позиция гинекологични противовъзпалителни и антисептични медикаменти
1) Кратко описание

гинекологични противовъзпалителни и антисептични медикаменти

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33641100

Описание:

Гинекологични противовъзпалителни и антисептични медикаменти

3) Количество или обем

нифурател 200 мг табл х 20 бр нифурател 500 мг+нистатин 200 000 UI ваг тб х 12 бр неомицин 35000UI+нистатин 100 000UI+полимиксин В 35 000UI глоб х 6 бр клиндамицин фосфат 2% крем х 40 гр метронидазол ваг табл 500 мг х 10 бр клотримазол ваг табл 200 мг х 3 бр клотримазол ваг табл 100 мг х 6 бр еконазол ваг крем 1% х 78 гр еконазол ваг глоб 150 мг х 3 бр хлорквиналдол 100мг+метронидазол 200 мг ваг табл х 10 бр миконазол ваг табл 400 мг х 3 бр поликрезол сулфонат 36% х 50 мл метилергометрин табл 0,125 мг х 30 бр бромкриптин табл 2,5 мг х 30 бр хексопреналин табл. 0.5 мг. х 20 бр хексопреналин амп. 10мкг х 2 мл сух екстракт от цимицифуга табл х 60 бр тиболон табл 2,5 мг х 28 бр естрадиол 2 мг пластири х 6 бр естрадиол 3,9 мг пластири х 4 бр дидрогестрон табл 10 мг х 20 бр дидрогестрон 10 мг +естрадиол 2 мг табл х 28 бр норетистерон ацетат табл 5 мг х 20 бр естрадиол+левоноргестрел табл х 21 бр естрадиол 2 мг+ципротерон 1 мг табл х 21 бр фентиконазол нитрат 2% крем х 30 гр фентиконазол нитрат ваг суп 600 мг х 1 бр

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 47 / Заглавие на обособената позиция медикаменти за пикочно-половата система и хормони
1) Кратко описание

медикаменти за пикочно-половата система и хормони

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33640000

Описание:

Медикаменти за пикочно-половата система и хормони

3) Количество или обем

ацидум налидиксикум табл 500 мг х 20 бр лидокаин хидрохл 2 гр+хлорхексидин 0,05 гр гел-амп х 12,5 гр тамзулозин табл 0,4 мг х 30 бр силденафил табл 25 мг х 4 бр силденафил табл 50 мг х 4 бр варденафил табл. 10 мг. х 4 бр. варденафил табл. 20 мг. х 4 бр. трибестан табл. 250 мг. х 60 бр. ципротерон ацетат депо амп. 300 мг. х 3 мл. ципротерон ацетат табл. 50 мг. х 50 бр. екстр. Сереноа репенс 180 мг. х 30 бр. сереноа репенс капс 320 мг х 30 бр екстр пигеум африканум капс 50 мг х 30 бр алфа пинен 24,8 мг+бета пинен 6,2 мг+камфенен 15 мг капс х 30 бр солифенацин табл. 5 мг. х 30 бр. солифенацин табл. 10 мг. х 30 бр. оксибутинин хидрохлорид капс 5 мг х 60 бр

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 48 / Заглавие на обособената позиция органически хормонални препарати с изключение на половите хормони
1) Кратко описание

органически хормонални препарати с изключение на половите хормони

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33642000

Описание:

Органически хормонални препарати, с изключение на половите хормони

3) Количество или обем

ибандронова киселина табл 150 мг х 1 бр ибандронова киселина табл 50 мг х 28 бр ибандронова киселина амп. 3 мг. х 3 мл. ибандронова киселина фл 6 мг х 6 мл алендронат содиум табл 70 мг х 4 бр

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 49 / Заглавие на обособената позиция хормони от хипофизата,от хипоталамуса и подобни
1) Кратко описание

хормони от хипофизата,от хипоталамуса и подобни

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33642100

Описание:

Хормони от хипофизата, от хипоталамуса и подобни

3) Количество или обем

терлипресин амп 200 мкг х 2 мл окситоцин амп 5 Е х 1 мл октреотид амп 0,1 мг х 1 мл соматостатин амп. 0.25 мг. х 1 мл соматостатин амп. 3 мг. х 1 мл

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 50 / Заглавие на обособената позиция кортикостероиди за системна употреба
1) Кратко описание

кортикостероиди за системна употреба

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33642200

Описание:

Кортикостероиди за системна употреба

3) Количество или обем

дексаметазон амп 4 мг х 1 мл бетаметазон содиум фосфат 2 мг амп х 1 мл бетаметазон динатриев фосфат 2 мг амп х 1 мл метилпреднизолон амп 6,31 мг + р-тел метилпреднизолон амп 15,78+р-тел метилпреднизолон амп 40 мг+р-тел метилпреднизолон амп 125 мг +р-тел метилпреднизолон амп 250 мг +р-тел метилпреднизолон табл 4 мг х 20 бр метилпреднизолон амп 40 мг х 1 мл метилпреднизолон амп 80 мг х 2 мл метилпреднизолон амп 40 мг/мл + 10 мг/мл лидокаин х 1 мл метилпреднизолон амп 80 мг+20 мг. лидокаин х 2 мл метилпреднизолон амп 125 мг х 2 мл метилпреднизолон амп 250 мг х 4 мл метилпреднизолон амп 500 мг х 1 мл преднизолон табл 5 мг х 20 бр преднизон 5 мг х 60 бр преднизолон+лидокаин+дексаметазон амп х 1 мл

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 51 / Заглавие на обособената позиция медицински продукти за тироидна терапия,
1) Кратко описание

медицински продукти за тироидна терапия,

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33642300

Описание:

Медицински продукти за тироидна терапия

3) Количество или обем

левотироксин табл 50 мг х 50 бр левотироксин табл 100 мг х 100 бр пропилтиоурацил табл 50 мг х 100 бр калцийтонин амп 100 UI х 1 мл калцийтонин шпрей 200 IU/доза нандролон амп 50 мг х 1 мл

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 52 / Заглавие на обособената позиция общи противовъзпалителни средства за системна употреба и ваксини
1) Кратко описание

общи противовъзпалителни средства за системна употреба и ваксини

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33650000

Описание:

Общи противовъзпалителни средства за системна употреба, ваксини, антинеопласти и имуномодулатори

3) Количество или обем

диклофенак натрий суп 50 мг х 6 бр диклофенак натрий амп 75 мг х 3 мл диклофенак натрий гел 1% х 60 гр диклофенак натрий табл 100 мг х 10 бр диклофенак натрий табл 25 мг х 30 бр диклофенак натрий табл 50 мг х 20 бр диклофенак натрий суп 50 мг х 10 бр диклофенак натрий суп 100 мг х 5 бр диклофенак натрий 1% гел х 50 гр диклофенак натрий 1% гел х 100 гр диклофенак натрий 1% гел фл. х 75 мл диклофенак натрий капс 75 мг х 30 бр диклофенак содиум гел 5% х 50 гр диклофенак содиум амп 75 мг х 3 мл диклофенак содиум табл 75 мг х 100 бр диклофенак содиум табл 150 мг х 100 бр диклофенак+орфенадрин фл х 250 мл индометацин табл 25 мг х 30 бр индометацин суп 100 мг х 6 бр индометацин унгв 10% х 40 гр ацеклофенак табл. 100 мг. х 20 бр ацеклофенак табл. 100 мг. х 60 бр кетопрофен фл 100 мг I.v. кетопрофен суп 100 мг х 12 бр теноксикам табл 20 мг х 10 бр парекоксиб амп 40 мг х 2 мл

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 53 / Заглавие на обособената позиция противовъзпалителни и противоревматични медикаменти
1) Кратко описание

противовъзпалителни и противоревматични медикаменти

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33632100

Описание:

Противовъзпалителни и противоревматични медикаменти

3) Количество или обем

мелоксикам табл 7,5 мг х 10 бр мелоксикам табл 7,5 мг х 20 бр мелоксикам табл 15 мг х 10 бр мелоксикам суп 15 мг х 6 бр мелоксикам амп 15 мг х 1,5 мл пироксикам-бета циклодекстрин табл 20 мг х 20 бр пироксикам-бета циклодекстрин сашети 20 мг х 20 бр лорноксикам табл 8 мг х 10 бр лорноксикам табл 8 мг х 30 бр лорноксикам амп 8 мг + р-тел декскетопрофен табл 25 мг х 10 бр декскетопрофен амп. 50 мг. х 2 мл ибупрофен капс 300 мг х 30 бр ибупрофен драж 200 мг х 100 бр целекоксиб капс 200 мг х 10 бр нимезулид табл 100 мг х 30 бр нимезулид сашети 100 мг х 30 бр нимезулид сашети 100 мг х 15 бр

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 54 / Заглавие на обособената позиция медикаменти за скелетна и мускулна система
1) Кратко описание

медикаменти за скелетна и мускулна система

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33632000

Описание:

Медикаменти за скелетната и мускулната система

3) Количество или обем

етофенаматум гел х 50 гр етофенаматум гел х 100 гр ибупрофен 5%+левоментол 3% гел х 50 гр екстр от надбъбр жлеза 1гр+салицил к-на 2 гр гел х 50 гр екстр от надбъбр жлеза 1гр+салицил к-на 2 гр крем х 50 гр диетиламино салицилат 10гр+миртекаин 1 гр крем х 40 гр ваниламиди ациди нонилици 4 мг+бутосиетилестери ациди никотиници 25 мг унгв х 20гр есцин+диетиламин салицилат гел туба х 40 гр

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 55 / Заглавие на обособената позиция антимикотични средства за системна употреба
1) Кратко описание

антимикотични средства за системна употреба

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33651200

Описание:

Антимикотични средства за системна употреба

3) Количество или обем

нистатин табл 500 000Е х 20 бр кетоконазол табл 200 мг х 30 бр спектиномицин фл. 2гр. + 3.2 мл. р-тел флуконазол фл 200 мг х 100 мл флуконазол капс 50 мг х 7 бр флуконазол капс 50 мг х 8 бр флуконазол капс 150 мг х 1 бр флуконазол капс 150 мг х 2 бр флуконазол капс 150 мг х 3 бр флуконазол капс 150 мг х 4 бр флуконазол капс 150 мг х 16 бр итраконазол табл 100 мг х 4 бр итраконазол табл 100 мг х 15 бр итраконазол сол 10 мг/мл фл х 150 мл метронидазол фл 500 мг х 100 мл метронидазол табл 250 мг х 20 бр тинидазол табл 500 мг х 4 бр каспофунгин фл. 50 мг. вориконазол фл 200 мг вориконазол капс 50 мг х 10 бр

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 56 / Заглавие на обособената позиция антимикобактериални
1) Кратко описание

антимикобактериални

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33651300

Описание:

Антимикобактериални

3) Количество или обем

рифампицин капс 300 мг х 100 бр изониазид табл 100 мг х 100 бр етам бутол хидрохлорид табл. 250 мг. X 50 br.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 57 / Заглавие на обособената позиция антивируси за системна употреба
1) Кратко описание

антивируси за системна употреба

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33651400

Описание:

Антивируси за системна употреба

3) Количество или обем

инозин табл 500 мг х 50 бр ацикловир табл 200 мг х 25 бр ацикловир табл 200 мг х 20 бр ацикловир табл 400 мг х 10 бр ентекавир табл. 0.5 мг. х 30 бр. ганцикловир фл 500 мг х 10 мл ламивудин табл 100 мг х 28 бр рибомунил табл 25 мг х 30 бр рибомунил табл 50 мг х 30 бр рибомунил табл 7 мг х 30 бр рибомунил табл 3,5 мг х 30 бр римантадин табл 50 мг х 20 бр оселтамивир капс 75 мг х 10 бр

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 58 / Заглавие на обособената позиция имуносеруми и имуноглобулини,
1) Кратко описание

имуносеруми и имуноглобулини,

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33651500

Описание:

Имуносеруми и имуноглобулини

3) Количество или обем

тетаничен токсоид амп х 0,5 мл имуноглобулин амп х 5 мл анти-D имуноглобулин амп300 мкг анти-D имуноглобулин амп 150 мкг пнеумококова полизахаридна ваксина х 0,5 мл

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 59 / Заглавие на обособената позиция имуноглобулини
1) Кратко описание

имуноглобулини

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33651520

Описание:

Имуноглобулини

3) Количество или обем

човешки имуноглобулин Г i.v. Фл 10%/НФ-35nm/ 1 гр. х 10 мл човешки имуноглобулин Г i.v. Фл 10%/НФ-35nm/ 2,5 гр. х 25 мл човешки имуноглобулин Г i.v. Фл 10%/НФ-35nm/ 5 гр. х 50 мл човешки имуноглобулин Г i.v. Фл 10%/НФ-35nm/ 10 гр. х 100 мл човешки имуноглобулин Г i.v. Фл 10%/НФ-35nm/ 20 гр. х 200 мл човешки албумин 5% фл х 250 мл човешки албумин 5% фл х 500 мл антитромбин III фл х 10 мл човешки протромбинов комплекс ТИМ 4

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 60 / Заглавие на обособената позиция антинеопластични средства
1) Кратко описание

антинеопластични средства

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33652000

Описание:

Антинеопластични средства и имуномодулатори

3) Количество или обем

циклофосфамид фл. 200мг. циклофосфамид фл. 500мг.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 61 / Заглавие на обособената позиция за отпускане на мускулите
1) Кратко описание

за отпускане на мускулите

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33632200

Описание:

За отпускане на мускулите

3) Количество или обем

суксаметоний хлорид амп 1% х 5 мл суксаметоний хлорид амп 2% х 5 мл пипекуроний бромидум фл 4 мг+р-тел панкурониум бромид амп 2 мг/мл х 2 мл атракуриум безилат амп 50 мг х 5 мл атракуриум безилат амп 25 мг х 2,5 мл тетразепам табл 50 мг х 20 бр толперизон хидрохлор табл 50 мг х 30 бр толперизон хидрохлор табл 150 мг х 30 бр баклофен табл 10 мг х 50 бр баклофен табл 25 мг х 50 бр хиалуронова киселина амп 10мг/мл х 2мл

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 62 / Заглавие на обособената позиция препарати срещу подагра
1) Кратко описание

препарати срещу подагра

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33632300

Описание:

Препарати срещу подагра

3) Количество или обем

алопуринол табл 100 мг х 50 бр. алопуринол табл 300 мг х 30 бр. колхицин табл 0,5 мг х 20 бр

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 63 / Заглавие на обособената позиция медикаменти за нервната система и сетивните органи
1) Кратко описание

медикаменти за нервната система и сетивните органи

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33660000

Описание:

Медикаменти за нервната система и сетивните органи

3) Количество или обем

бупивикаин хидрохл 5мг/мл амп х 4 мл бупивикаин хидрохл+80мг декстроза хеви 5мг/мл амп х 4 мл левобупивакаин хидрохл 0,5% амп х 10 мл левобупивакаин хидрохл 0,75% амп х 10 мл лидокаинум амп 100 мг х 10 мл лидокаинум амп 200 мг х 10 мл лидокаинум шпрей 10% фл х 38 гр лидокаинум унгв 5% х 40 гр

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 64 / Заглавие на обособената позиция упойващи средства,
1) Кратко описание

упойващи средства,

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33661100

Описание:

Упойващи средства

3) Количество или обем

изофлуран фл х 100 мл севофлуран фл х 250 мл тиопентал натрикум фл 1 гр фентанил цитрас амп 0,1 мг х 2 мл фентанил цитрас амп 0,25 мг х 5 мл фентанил 25мг+хидроксиетилцелулоза пластири оп х 5 бр фентанил 50 мг+хидроксиетилцелулоза пластири оп х 5 бр фентанил 100 мг+хидроксиетилцелулоза пластири оп х 5 бр суфентанил амп. 5 мкг/мл х 10 мл. суфентанил амп. 50 мкг/мл х 5 мл. пропофол амп 200 мг х 20 мл кетамин амп 500 мг х 10 мл морфинов хидрохлорид амп 1% х 1 мл морфинов хидрохлорид амп 2% х 1 мл морфинов сулфат табл 10 мг х 60 бр морфинов сулфат табл 20 мг х 60 бр морфинов сулфат табл 60 мг х 60 бр морфинов сулфат табл 100 мг х 60 бр молсидомин табл 2 мг х 30 бр петидин хидрохлорид амп 5% х 2 мл трамадол амп 100 мг х 2 мл трамадол капс 50 мг х 20 бр

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 65 / Заглавие на обособената позиция салицилова киселина /производни/
1) Кратко описание

салицилова киселина /производни/

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33631110

Описание:

Салицилова киселина

3) Количество или обем

ацетилсалицилова к-на табл 500 мг х 20 бр ацетилсалицилова к-на 325 мг табл х 100 бр ацетилсалицилова к-на табл 100 мг х 50 бр ацетилсалицилова к-на табл 100 мг х 40 бр ацетилсалицилова к-на 400 мг+ аскорб к-на 240 мг еф табл х 10 бр ацетилсалицилова к-на 400 мг+ аскорб к-на 240 мг еф табл х 20 бр ацетилсалицилова к-на 330 мг аскорб к-на 200 мг еф табл х 20 бр

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 66 / Заглавие на обособената позиция болкоуспокоителни
1) Кратко описание

болкоуспокоителни

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33661200

Описание:

Болкоуспокоителни

3) Количество или обем

метамизол содиум амп 50% х 2 мл метамизол содиум табл 500 мг х 20 бр метамизол содиум сол 500 мг/мл фл. х 20 мл метамизол 500мг+кофеин 50 мг+вит Б1 38,75мг табл х 20 бр метамизол 500мг+вит Б1 75мг+вит Б6 50мг+вит Б12 0,5мг табл х 30 бр метамизол 500 мг+темпидон 20 мг табл х 20 бр парацетамол 500 мг табл х 20 бр парацетамол 330 мг+аскорб к-на 200 мг еферв табл х 20 бр парацетамол суп 80 мг х 10 бр парацетамол суп 150 мг х 10 бр парацетамол суп 300 мг х 10 бр парацетамол еферв. табл. 500 мг. х 16 бр парацетамол сусп 120мг/5мл фл 100 мл парацетамол сусп 250мг/5мл фл 100 мл парацетам 250мг+ацетизал 250мг+кофеин 50мг+кодеин 10мг тб х 20бр парацетам 300мг+метамиз 150мг+кофеин+фенобарб+кодеин тб х 20бр кофеин 50 мг+парацетамол 250мг+пропифеназон 150 мг тб х 10 бр парацетамол 500 мг +кодеин 8 мг+кофеин 30 мг еф табл х 12 бр парацетамол 10 мг/мл фл х 100 мл дехидрокодеин табл 60 мг х 56 бр дехидрокодеин табл 90 мг х 56 бр оксикодон хидрохлор табл. 10 мг. х 56 бр. оксикодон хидрохлор табл. 20 мг. х 56 бр. оксикодон хидрохлор табл. 40 мг. х 56 бр. оксикодон хидрохлор табл. 80 мг. х 56 бр. ибупрофен табл 200 мг х 12 бр ибупрофен табл 400 мг х 12 бр ибупрофен 200 мг,псевдоефедрин 30 мг табл х 12 бр ибупрофен суп. 60 мг. х 10 бр ибупрофен суп. 125 мг. х 10 бр ибупрофен сусп 100 мг/5мл фл 100 мл

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 67 / Заглавие на обособената позиция против епилепсия
1) Кратко описание

против епилепсия

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33661300

Описание:

Против епилепсия

3) Количество или обем

фенобарбитал амп 10% х 2 мл валпроева киселина фл. 400 мг. + р-тел клоназепам табл 0.5 мг. х 50бр клоназепам табл 2 мг х 30 бр карбамазепин табл 200 мг х 50 бр

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 68 / Заглавие на обособената позиция против Паркинсон
1) Кратко описание

против Паркинсон

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33661400

Описание:

Против Паркинсон

3) Количество или обем

амантадин фл 500 мл амантадин табл 100 мг х 30 бр амантадин табл 100 мг х 90 бр

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 69 / Заглавие на обособената позиция психолептични средства
1) Кратко описание

психолептични средства

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33661500

Описание:

Психолептични средства

3) Количество или обем

хлорпромазин амп 50 мг х 2 мл халоперидол амп 5 мг х 1 мл халоперидол табл 1,5 мг х 50 бр бензодиазепин амп 10 мг х 2 мл бензодиазепин табл 10 мг х 20 бр бензодиазепин табл 5 мг х 20 бр бромазепам табл 3 мг х 30 бр дикалий клоразепам капс 5 мг х 30 бр дикалий клоразепам капс 10 мг х 30 бр алпразолам табл 0,25 мг х 100 бр алпразолам табл 0,50 мг х 30 бр алпразолам табл 0,50 мг х 100 бр

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 70 / Заглавие на обособената позиция психоаналептични средствa
1) Кратко описание

психоаналептични средствa

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33661600

Описание:

Психоаналептични средства

3) Количество или обем

флупентиксол 0,5 мг+мелитрацен 10 мг табл х 100 бр сертралин хидрохлорид табл 50 мг х 28 бр екстракт хиперикум перфоратум табл х 30 бр есциталопрам табл 10 мг х 28 бр венлафаксин капс 75 мг х 56 бр тианептин табл 12,5 мг х 30 бр пароксетин табл. 20 мг. х 30 бр. сертралин табл 50 мг х 28 бр

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 71 / Заглавие на обособената позиция други медикаменти за нервната система
1) Кратко описание

други медикаменти за нервната система

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33661700

Описание:

Други медикаменти за нервната система

3) Количество или обем

мидазолам амп 15 мг х 3 мл мидазолам амп 5 мг х 5 мл мидазолам табл 7,5 мг х 10 бр флунитразепам табл 1 мг х 30 бр золпидем табл 10 мг х 7 табл зопиклон табл 7,5 мг х 10 бр цинолазепам табл. 40 мг х 10 бр натрий бромидум амп 10% х 5 мл атроп беладона 0,1мг+секале корнутум 0,3мг+фенобарб 20мг тб х 20бр екстракт валериана 150 мг табл х 100 бр ментил валерате 0,06 гр табл х 20 бр меклофеноксат амп 250 мг х 10 мл пирацетам амп 1 гр х 5 мл пирацетам фл 12 гр х 60 мл пирацетам перорален р-р 20 % фл х 125 мл пирацетам гран 2400 мг/5гр х 30 бр. пирацетам табл 800 мг х 30 бр пирацетам табл 1200 мг х 20 бр пирацетам амп 20% х 5 мл пирацетам капс 400 мг х 60 бр пирацетам табл 800 мг х 20 бр галантамин амп 2,5 мг х 1 мл галантамин амп 5 мг х 1 мл галантамин амп 10 мг х 1 мл галантамин табл 5 мг х 60 бр галантамин табл 10 мг х 20 бр неостигмин амп 0,5 мг х 1 мл бетахистин хидрохлорид табл 16 мг х 60 бр хидроксизин табл 25 мг х 25 бр хидроксизин хидрохл. 2 мг/мл фл.х 200мл миансерин табл 30 мг х 20 бр

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 72 / Заглавие на обособената позиция офталмологични медикаменти
1) Кратко описание

офталмологични медикаменти

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33662100

Описание:

Офталмологични медикаменти

3) Количество или обем

тобрамицин фл х 5 мл тобрамицин унгв офт х 3,5 гр тобрамицин+дексаметаз фл х 5 мл тобрамицин+дексаметаз унгв офт х 3,5 гр неомицин+бацитрацин унгв офт х 2,5 гр немибацин+хидрокортиз унгв офт х 2,5 гр ацикловир унгв офт х 4,5 гр септонекс фл х 10 мл идоксуридин 0,1% фл х 10 мл ципрофлоксацин 0,3% фл х 5 мл ломефлоксацин фл х 5 мл левофлоксацин фл 5мг/мл х 5 мл преднизолон ацетат фл х 5 мл преднизолон ацетат унгв офт х 5 гр дексаметазон 0,1% фл х 5 мл бетаметазон +сулфацетамид фл х 5 мл дексаметаз+неомиц+полимиксин фл х 5 мл дексаметаз+неомиц+полимиксин унгв офт 3,5 гр флуорометалон ацетат 0,1% фл х 5 мл диклофенак содиум фл х 5 мл хидрокортиз+хлорамфеник унгв офт х 3 гр тропикамид фл х 10 мл тетризолин хлорид фл х 15 мл тимолол 0,25% фл х 5 мл тимолол 0,5% фл х 5 мл бетаксолол 0,25% фл х 5 мл тимолол 5мг+20 мг пилокарпин фл х 5мл тимолол 5мг+40 мг пилокарпин фл х 5мл травопрост 40мкг/мл фл х 2,5мл бринзоламид 10мг/мл фл х 5 мл екстр.сикум сангуинис депротеинизатум 20% гел х 5 гр калиев йодид 3мг+натриев йодид 3мг фл х10мл проксиметакаин 0,5% фл х 15 мл натрий кромогликас 4% фл х 10 мл олопатадин хидрохлорид 1мг/мл фл х 5 мл емадастин 0,05% фл х 5 мл кетотифен 0,25 мг фл х 5 мл ретинол полиакрилик ацид гел офт х 10гр карбомер 2,5мг/г+бензалкон хлорид 60 мг унгв офт х 10 гр артифициал тиарс фл х 15 мл артифициал тиарс фри фл х 30 монодози изкуствена сълза фл х 10 мл флуоресцин содиум амп 10% х 5 мл

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 73 / Заглавие на обособената позиция медикаменти за дихателната система
1) Кратко описание

медикаменти за дихателната система

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33670000

Описание:

Медикаменти за дихателната система

3) Количество или обем

салбутамол шпрей фл х 10 мл салбутамол сулфат шпрей 200 дози фл 10 мл салбутамол сол 0,5% фл 20 мл салбутамол сироп 2мг/5мл фл 150мл салбутамол табл 2 мг х 30 бр будезонид турбухалер 200 мкг фл 100 дози будезонид 0.2 мг /доза фл. х 200 дози будезонид 160 мкг +формотерол 4.5 мкг на доза турбохалер фл. х 60 дози будезонид 160 мкг +формотерол 4.5 мкг на доза турбохалер фл. х 120 дози будезонид 320 мкг+формотерол 9 мкг на доза фл. х 60 дози беклометазон дипропионат назал фл 50 мкг 200 дози беклометазон инхал 250 мкг фл 200 дози ипратропин бромид инх 200 мкг фл 15 мл салметерол 50мкг+флутиказон 100 мкг фл 60 дози салметерол 50мкг+флутиказон 250 мкг фл 60 дози флутиказон инх 50 мкг фл 60 дози тиотропиум инхал 18 мкг капс х 30 бр аминофилин табл 100 мг х 20 бр теофилин табл 300 мг х 50 бр теофилин монохидрит табл 300 мг х 30 бр фенспирид хидрохлрид табл 80 мг. х 30 бр

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 74 / Заглавие на обособената позиция медикаменти за заболявания предизвиквщи обструкция на дихателните пътища
1) Кратко описание

медикаменти за заболявания предизвиквщи обструкция на дихателните пътища

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33673000

Описание:

Медикаменти за заболявания, предизвикващи обструкции на дихателните пътища

3) Количество или обем

адреналинум амп 0,1% х 1 мл аминофилин амп 240 мг х 10 мл прометазинов хидрохлорид 25 мг/мл. амп. х 2 мл

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 75 / Заглавие на обособената позиция медикаменти за кашлица и хрема
1) Кратко описание

медикаменти за кашлица и хрема

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33674000

Описание:

Медикаменти за кашлица и хрема

3) Количество или обем

оксиметазолин хидрохлорид фл 20 мл ксилометазолин 0,05% фл х 10 мл ксилометазолин 0,1% фл х 10 мл ксилометазолин 0,05% шпрей х 10 мл ксилометазолин 0,1% шпрей х 10 мл фенилефрин 0,25%+диметинден 0,025% назал гел х 12 гр фенилефрин 0,25%+диметинден 0,025% сол фл 15 мл флутиказон пропионат0,05%шпрей назал фл 120 дози будезонид 1 мг/мл фл 10 мл трамазолин хидрохлорид 1,18 мг шпрей 10 мл румицис хербе18мг+самбуцис флос18мг+гентиане радицис 6мг+примуле флос 18мг+вербене хербе 18мг табл х 50 бр румицис хербе36мг+самбуцис флос36мг+гентиане радицис 12мг+примуле флос 36мг+вербене хербе 36мг табл х 20 бр парацетамол 500 мг+50 мг фенилефрин+25 мг кофеин табл х 12 бр парацетамол 750 мг+10 мг фенилефрин +60 мг вит"Ц" сашети х 10бр парацетамол 1000 мг+10 мг фенилефрин +60 мг вит"Ц" сашети х 5бр парацетамол 500 мг+200 мг вит "Ц"+25 мг фенирамин сашети х 8 бр парцетамол 650 мг+фенирамин 20мг+фенилефрин 10 мг сашети х 10 бр миртол тантардизед 300 мг капс х 20 бр флурбипрофен 8.45 мг. табл. х 16 бр дихлорбензил алкох 2,4мг+амилметакрезол 1,2 мг+ментол 8мг табл х 24бр дихлорбензил алкох 2,4мг+амилметакрезол 1,2 мг+мед+лимон табл х 24бр дихлорбензил алкох 2,4мг+амилметакрезол 1,2 мг+содиум аскорбат 100 мг табл х 24бр дихлорбензил алкох 2,4мг+амилметакрезол 1,2 мг+лидокаин хидрохл 10 мг табл х 16 бр фузафунгин шпрей фл х 20 мл ефедрин 30мг+сулфатиацол 50мг+содиум хидроген карбонат 75мт унгв х 18 гр олеум лавандула 150 мг капс х 30 бр ердостеин капс. 300 мг. х 20 бр. ердостеин сироп 175мг/5 мл. х 100 мл. бромхексин амп 4 мг х 2 мл бромхексин фл х 125 мл бромхексин табл 8 мг х 20 бр амброксол 15 мг/5мл фл 100 мл амброксол 30мг/5мл фл 100 мл амброксол табл 30 мг х 20 бр ацетилцистеин гранули 100мг/мл фл х 75 мл ацетилцистеин прахчета 100 мг х 20 бр ацетилцистеин прахчета 200 мг х 20 бр ацетилцистеин прахчета 600 мг х 10 бр ацетилцистеин табл 200 мг х 20 бр ацетилцистеин табл 600 мг х 10 бр преноксидиазин табл 100 мг х 20 бр хомеопатичен сироп фл 200 мл бутамирате сироп фл 200 мл ацид цитрикум 125мг+глауцин хидробрм 125мг+ол оцими базилици фл 125 мл дифенхидрамин хидрохл 10 мг+амониум хлорид 100 мг фл 125 мл екстр фолиа хедери сироп х100 мл кодеинум пурум 10мг+терпин хидрат 250мг табл х 10 бр исландски лишей 100 мг табл х 30 бр исландски лишей 80 мг табл х 30 бр дихлорбензил алкох 1,2мг+ментол 5,9 мг+анас масло 2,5мг табл х 24бр тимол+дегвалин 250 мг табл х 20 бр

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 76 / Заглавие на обособената позиция антихистамини за системна употреба
1) Кратко описание

антихистамини за системна употреба

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33675000

Описание:

Антихистамини за системна употреба

3) Количество или обем

дименхидринат табл 50 мг х 30 бр ембрамин табл 25 мг х 20 бр цинаризин 20мг+дименхидринат 40мг табл х 48 бр клемастин табл 1 мг х 20 бр диметинден капс х 10 бр цетиризин табл 10 мг х 10 бр цетиризин табл 10 мг х 20 бр цетиризин сол 10 мг х 20 мл псевдоефедрин 120мг+5мг лоратидин табл х 10 бр лоратидин табл 10 мг х 10 бр лоратидин сироп фл 120 мл ципрохептадин хидрохлорид сироп фл 100 мл фексофенадин хидрохл 120 мг табл х 10 бр фексофенадин хидрохл 180 мг табл х 10 бр левоцитаризин табл 5 мг х 7 бр левоцитаризин табл 5 мг х 20 бр левоцитаризин фл. 5 мг/мл х 20 мл хлоропирамин амп 20 мг х 2 мл деслоратидин табл 5 мг х 10 бр хлоропирамин драж 25 мг х 20 бр

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 77 / Заглавие на обособената позиция медикаменти за сетивните органи
1) Кратко описание

медикаменти за сетивните органи

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33662000

Описание:

Медикаменти за сетивните органи

3) Количество или обем

неомицин сол фл 10 мл нитрофурал+феназон+тетракаин сол фл. х 5 мл преднизолон+хлорамфеникол сол фл 10 мл феназон + лидокаин фл х 16 мл

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 78 / Заглавие на обособената позиция препарати за клизма
1) Кратко описание

препарати за клизма

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33697100

Описание:

Препарати за клизми

3) Количество или обем

содиум дихидроген фосфат дихидрат 16% + дисодиум фосфат додекахидрат 6% фл х 130 мл содиум дихидроген фосфат дихидрат 16% + дисодиум фосфат додекахидрат 6% фл х 250 мл

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 79 / Заглавие на обособената позиция терапевтични продукти,
1) Кратко описание

терапевтични продукти,

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33693000

Описание:

Всички останали терапевтични продукти

3) Количество или обем

налоксон хидрохлорид амп. 0.4 мг/мл. х 1 мл. флумазенил амп 500 мг х 5 мл протамин сулфат 10 мг/мл амп х 5 мл

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 80 / Заглавие на обособената позиция всички други продукти за нетерапевтични цели
1) Кратко описание

всички други продукти за нетерапевтични цели

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33695000

Описание:

Всички други продукти за нетерапевтични цели

3) Количество или обем

студен/топъл компрес 10см/10см студен/топъл компрес 11см/27см студен/топъл компрес 20см/30см бинтове ластични"кобан" 7,5см/4,6м бинтове ластични"кобан" 10см/4,6м памперси за възрастни 50 до 80 кг х 1 бр памперси за възрастни над 80 кг х 1 бр тапи за уши х 2 бр термометри максимални за тяло-без живак

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 81 / Заглавие на обособената позиция парфюми, козметика, презервативи
1) Кратко описание

парфюми, козметика, презервативи

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33710000

Описание:

Парфюми, козметика и презервативи

3) Количество или обем

кондоми обикновени х 1 бр мокри кърпички антибактер оп х20бр лосион против комари фл х 100 мл шпрей против комари фл х 100 мл пластир водоустойчив оп. х 20 бр пластир прозрачен оп. х 20 бр пластир 3 размера оп. х 16 бр пластир по 1 бр. кутия х 100 бр

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 82 / Заглавие на обособената позиция продукти за клинична употреба
1) Кратко описание

продукти за клинична употреба

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33698000

Описание:

Продукти за клинична употреба

3) Количество или обем

предпазващ крем с дълготраен ефект,съдържащ глицерин,вит.Е и минер. масло,защитаващ кожата от вредното действие на урината и фекалиите оп. х 200 мл предпазваща пяна за силно замърсена кожа с патентован неутрализатор х 400 гр възстановяващ крем за ръце,хидратиращ и подобряващ естествената бариерна функция х 200 мл унгвент за ензимно почистване на рана от некротична тъкан х 15 мл

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 83 / Заглавие на обособената позиция крем за ръцe
1) Кратко описание

крем за ръцe

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33711540

Описание:

Парафармацевтични кремове или лосиони

3) Количество или обем

защитен крем за ръце с продължаващо действие, предпазващ ръцете и след няколко измивания фл х 500 мл

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 84 / Заглавие на обособената позиция Превръзки,
1) Кратко описание

Превръзки,

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33141110

Описание:

Превръзки

3) Количество или обем

марля на топове tex 17/17 нишки/м.кв min маса-26гр на кв м марля 1/2 л м в пакет min маса-26 гр на кв м марля 1 л м в пакет min маса-26 гр на кв м марля 5 л м в пакет min маса-26 гр на кв м марля 10 л м в пакет min маса-26 гр на кв м бинтове марлени 10 см/10м tex17/17 нишки min маса-26 гр на кв м в целофан бинтове марлени 8 см/10м tex17/17 нишки min маса-26 гр на кв м в целофан бинтове марлени 5 см/5м tex17/17 нишки min маса-26 гр на кв м в целофан бинтове плетени 10см/10м избелени бинтове плетени 8см/5м избелени бинтове гипсови "Перфикс" 10 см/ 2,7 м бинтове гипсови "Перфикс" 15 см/ 2,7 м бинтове гипсови "Перфикс" 20 см/ 2,7 м бинтове ластични 10см/10м-опънати компреси марлени 5см/5см х 8д х50бр/опаковка min маса-26гр на кв м-стерилни компреси марлени 7,5см/7,5см х 8д х50бр/опаковка min маса-26гр на кв м-стерилни компреси марлени 10см/10см х 8д х50бр/опаковка min маса-26гр на кв м-стерилни компреси марлени 10см/10см х8 д х100бр min маса-26 гр на кв м-нестерилни компреси марлени 10см/10см х12 д х100бр min маса-26 гр на кв м-нестерилни компреси марлени 10см/10см х12 д х100бр min маса-26 гр на кв м-нестерилни +РКН компреси марлени 7,5см/7,5см х8 д х100бр min маса-26 гр на кв м-нестерилни компреси марлени 7,5см/7,5см х12д х100бр min маса-26 гр на кв м-нестерилни компреси марлени 7,5см/7,5см х12д х100бр min маса-26 гр на кв м-нестерилни + РКН компреси марлени 5см/5см х 8д х100бр min маса-26 гр на кв м-нестерилни компреси марлени 5см/5см х 12д х100бр min маса-26 гр на кв м-нестерилни компреси марлени 5см/5см х 12д х100бр min маса-26 гр на кв м-нестерилни + РКН лапаротомични кърпи 40/45 см + РКН компреси ортопедични с памук 7 см/ 20 см лигнин марка Б-кг лигнин марка А-кг памук медицински оп х 80 гр памук медицински оп х 100 гр памук медицински оп х 1000 гр носни кърпички оп х 10 бр санпласт-ролка 2,5 см/5 м санпласт-ролка 5 см/5 м цитопласт 100 см/6 см цитопласт 2 см/4 см оп х 20 бр цитопласт 2 см/7 см оп х 20 бр крепове бинтове 4м/5см крепове бинтове 4м/7см крепове бинтове 4м/7,5см крепове бинтове 4м/10см антисептичен пластир 2см/4см оп х 18 бр антисептичен пластир 3см/6см оп х 18 бр антисептичен пластир 100см/4см антисептичен пластир 100см/6см стерилни очни компреси памучно-марлени от нетъкан текстил оп х 100 бр

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 85 / Заглавие на обособената позиция контрастни продукти за рентгенологията
1) Кратко описание

контрастни продукти за рентгенологията

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696800

Описание:

Контрастни продукти за рентгенологията

3) Количество или обем

натрий амидо тризоас амп 76% х 20 мл йопромид фл 300 мг х 20 мл йопромид фл 300 мг х 50 мл йопромид фл 370 мг х 50 мл йопромид фл 370 мг х 100 мл йопромид фл 370 мг х 200 мл йохексол фл. 350 мг/мл фл. х 20 мл йохексол фл. 350 мг/мл фл. х 50 мл йохексол фл. 350 мг/мл фл. х 100 мл йохексол фл. 350 мг/мл фл. х 200 мл йодиксанол фл.320 мг/мл фл х 20 мл йодиксанол фл.320 мг/мл фл х 50 мл йодиксанол фл.320 мг/мл фл х 100 мл гадопентетик ацид+димеглумин салт фл 20 мл гадопентетик ацид+димеглумин салт фл 10 мл гадодиамид фл. 0.5 мг/мл х 20 мл. гадоксетик ацид 0.25 ммол/мл фл. х 10 мл гадобутрол шприц амп 7,5 мл бариев сулфат пулв оп. х 100 гр.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 86 / Заглавие на обособената позиция диагностични реактиви
1) Кратко описание

диагностични реактиви

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33694000

Описание:

Диагностични реактиви

3) Количество или обем

йоверсол фл 350 мг х 50 мл йоверсол фл 350 мг х 100 мл йоверсол фл 350 мг х 200 мл йоверсол 350 мг ръчна спринцовка х 50 мл гадоверсетамид 500 ммол/мл фл х 10 мл гадоверсетамид 500 ммол/мл фл х 15 мл гадоверсетамид 500 ммол/мл фл х 20 мл фибриноген фл. 1 гр

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 87 / Заглавие на обособената позиция реактиви и контрастни вещества
1) Кратко описание

реактиви и контрастни вещества

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000

Описание:

Реактиви и контрастни вещества

3) Количество или обем

йопамидол фл 370 мг х 50 мл йопамидол фл 370 мг х 100 мл йомепрол 350 мг х 50 мл йомепрол 350 мг х 100 мл йомепрол 400 мг х 50 мл йомепрол 400 мг х 100 мл

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 88 / Заглавие на обособената позиция ентерални храни/ЕХ/
1) Кратко описание

ентерални храни/ЕХ/

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33692300

Описание:

Ентерални храни

3) Количество или обем

ЕХ нормокал.р-р 1мл/1ккал фл 500 мл-оригинал ЕХ -хиперкалор р-р 1мл/1,5ккал фл 500 мл-енерджи ЕХ за имунно хранене 1мл/1ккал фл 500 мл ЕХ за имунно хранене 1мл/1,3ккал фл 500 мл ЕХ за диабетици фл 500 мл трикомпонент р-р за парентер хранене х 1540 мл-централ трикомпонент р-р за парентер хранене х 1440 мл-периферал хумана МСТ оп х 300 гр

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 89 / Заглавие на обособената позиция антинеопластични средства и имуномодулатори
1) Кратко описание

антинеопластични средства и имуномодулатори

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33652000

Описание:

Антинеопластични средства и имуномодулатори

3) Количество или обем

валганцикловир хидрохлорид табл 450 мг х 60 бр микофенолат мофетил капс 250 мг х 100 бр микофенолова киселина табл. 180 мг. х 120 бр. сиролимус табл 1 мг х 30 бр такролимус капс. 0,5 мг. х 30 бр такролимус капс. 1 мг. х 30 бр такролимус капс. 1 мг. х 60 бр такролимус капс. 5 мг. х 30 бр такролимус амр. 5 мг. / мл азатиоприн табл 50 мг х 100 бр циклоспорини капс 25 мг х 50 бр циклоспорини капс 50 мг х 50 бр циклоспорини капс 100 мг х 50 бр циклоспорини сироп 100 мг/мл х 50 мл

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Обособена позиция № 90 / Заглавие на обособената позиция за възстановяване на костите
1) Кратко описание

за възстановяване на костите

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33697110

Описание:

Цименти за възстановяване на костите

3) Количество или обем

полимерен гипсов бинт 3,6м/ 7,5 см полимерен гипсов бинт 3,6м/ 12,5 см синтетична полиестерна вата 2,7 м / 7,5 см силиконова плака за цикатрикси 12см /15см

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване