Версия за печат

00369-2008-0018


Обявление за възложена поръчка (ЕС)

BG-Луковит: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, За: мл.експерт д-я УРЕ А.Цветанова, РБ 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: www.Lukovit_ob@yahoo.com, Факс: 0697 52014

Място/места за контакт: Община Луковит

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.Lukovit.com.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

ДА

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Избор на изпълнител на консултантска услуга включваща: 1.Геоложки и хидроложки прочвания на основна площадка за ТБО № 14 в землището на гр. Луковит; 2.ОВОС (Оценка на Въздействието върху Околната Среда) на основна площадка за ТБО № 14 гр.Луковит и алтернативна площадка за ТБО № 16 с. Тодоричене, община Луковит; 3.Консултантски услуги по изпълнение и успешно реализиране на проектите по Програма ИСПА и ОП „Околна среда” за изграждане на регионално депо за ТБО на територията на Община Луковит

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга: 12
Публикуване на информацията:
Основно място на изпълнение: Община Луковит
Код NUTS: BG315
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Извършване на геоложки и хидрогеложки проучвания на основна площадка № 14 в землището на гр. Луковит имоти №119001, 118003 и 118004 със срок на изпълнение посочен от кандидата: 1.Изготвяне на технически проект;2.Полеви работи – сондиране, геофизично профилиране, хидрогеоложки тестове и геодезично заснемане;3.Анализ почвени и водни проби;4. Камерални работи – хидрогеоложки изследвания, изготвяне на геоложка, инженерно-геоложка и хидрогеоложка карти, оценка на устойчивостта на земната основа и определяне на хидрогеоложките параметри и математическо моделиране; 5.Изготвяне на краен доклад. ОВОС (Оценка на Въздействието върху Околната Среда) на основна и алтернативна площадка № 16 с. Тодоричене, община Луковит имоти №№ 70010 и 70002 със срок на изпълнение посочен от кандидата: а/ Съдействие при организиране на консултации по обхвата на доклада по ОВОС:изготвяне на уведомителни и примерни писма до компететните органи и обществеността (съгласно изискванията на чл.9, ал. 1-3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оцека на въздействието върху околната среда);обобщение на резултатите от консултациите и изготвяне на справка за проведените консултации по обхвата на доклада за ОВОС по реда на чл.9 ал.5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оцека на въздействието върху околната среда.б/ Изработване на задание за обхвата на доклада за ОВОС – след преключване на консултациите на инвеститора с компетентните органи, специализирани ведомства и обществеността за обхвата на доклада за ОВОС. в/ Изготвяне на доклад за оценка на въздействието на околната върху околната среда в обхват, съгласно одобреното задание на препоръките на компетентните органи, специализирани ведомства и обществеността: съгласувано с МОСВ задание за обхват на ОВОС на инвестеционното предложение; предварителни проучвания на двете площадки за изграждане на депото;ПУП на двете площадки;екологични оценки на планови и програми свързани с двете площадки; идеен проект за изграждане на регионално депо за твърди и битови отпадъци за общини Луковит, Ябланица, Тетевен, Червен бряг и Роман на територията на община Луковит; картен материал за алтернативната площадка на депото в подходящ мащаб; програми за управление на отпадъците на петте общини, чиито битови отпадъци ще бъдат депонирани в регионалното депо; резултати от изследвания и анализи на компоненти на околната среда в района на двете площадки за изграждане на регионалното депо; всяка друга полезна информация по предмета на офертата. г/ Участие в консултации, срещи и обсъждания по предмета на договора с компетентните органи, специализирани ведомства и общесветността д/ Изготвяне на допълнения към заданието и доклада по ОВОС, когато такива се изискват от компетентните органи. е/ Представяне и защита на доклада за ОВОС пред експертия екологичен орган. Консултантски услуги по изпълнение и успешно реализиране на проектите по Програма ИСПА и ОП „Околна среда” за изграждане на регионално депо на територията на община Луковит. Изпълнителя трябва да предостави консултантски услуги за подготовка и реализиране на проекти по Програма ИСПА EUROPEAID 124484/D/SV/BG и ОП “Околна среда 2007-2013г” за управление на отпадъци, изграждане и въвеждане в експлоатация на регионално депо за твърди и битови отадъци на територията на Община Луковит.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

71621000, 90711000

Описание:

Услуги по технически анализ и консултантски услуги
Оценка на въздействието върху околната среда за цели, различни от тези на строителството

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
270000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: предложена цена; тежест: 30
Показател: срок на отсрочена плащане; тежест: 40
Показател: срок на изпълнение; тежест: 30
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган

00369-2008-0018

ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ 2008/S 228 - 303458 от 22.11.2008 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 1 / Заглавие:Избор на изпълнител на консултантска услуга включваща: Геоложки и хидроложки прочвания на основна площадка за ТБО № 14 в землището на гр. Луковит;ОВОС (Оценка на Въздействието върху Околната Среда) на основна площадка за ТБО № 14 гр.Луковит и алтернативна площадка за ТБО № 16 с. Тодоричене, община Луковит; Консултантски услуги по изпълнение и успешно реализиране на проектите по Програма ИСПА и ОП „Околна среда” за изграждане на регионално депо за ТБО на територията на Община Луковит
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

18.02.2009 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

"Конкредо" ООД, Община Столична, Район Красно село, ул. "Позитано" № 9, бл.2, ап.7, РБ 1303, София, Тел.: 02 9871029, E-mail: info@concredo-bgh.com, Факс: 02 9871057

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 270000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 270000 BGN без ДДС
В брой месеци: 24
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

ДА

Програма ИСПА EUROPEAID 124484/D/SV/BG и ОП “Околна среда 2007-2013г”
VI.2) Допълнителна информация

Община Луковит си запазва правото да променя дадените в план – сметката, количества, честотата на извършване на дейностите, както и да възлага част от описаните дейности в зависимост от приходите в общинския бюджет от такса “битови отпадъци” и действителните нужди

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул Витоша № 18, РБ 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: www.cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Всяко заинтересовано лице в 10- дневен срок от уведомяването му за съответното решение или действие, а ако не е уведомено - от датата на узнаването или от датата на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул Витоша № 18, РБ 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: www.cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

25.02.2009 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Обявление за възложена поръчка