Версия за печат

00001-2008-0009


Информация за сключен договор

BG-Варна: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Икономически университет - Варна, бул. "Княз Борис I" № 77, За: инж. Александър Францев, България 9002, Варна, Тел.: 052 660416, E-mail: konkursi@ue-varna.bg, Факс: 052 643365

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Образование

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

“Строителство на нова учебна сграда”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Тип строителство: Изграждане 
Основно място на изпълнение: Учебен блок № 2, ул. “Евлоги Георгиев” № 24, УПИ № ИУ – 2, 24-ти микрорайон, гр. Варна.
Код NUTS: BG331
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Строителство на нова учебна сграда на Икономически университет-Варна на адрес "Учебен блок № 2, ул. “Евлоги Георгиев” № 24, УПИ № ИУ – 2, 24-ти микрорайон", което ще се изпълни по видове и количества съгласно: технически спецификации, приложени в конкурсната документация, одобрен инвестиционен проект, разрешение за строеж №161/07.11.2008 г. на община Варна, линеен график изготвен от кандидата при подготовката на офертите, обхващащ крайният срок за изпълнение на договора по цени и условия, посочени в ценовата оферта и документацията с която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е участвал в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка и които са неразделна част от настоящия договор.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
2558896.15 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Предлагана цена; тежест: 95
Показател: Срок за изпълнение на поръчката; тежест: 5
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 27.02 / Заглавие:„Строителство на нова учебна сграда”
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

27.02.2009 г. 

V.2) Брой на получените оферти

9

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

фирма "Девня трейд" ООД, Булстат 109290570, Западна промишлена зона, ул. Атанас Москов №308, България 9000, Варна, Тел.: 052 571433, E-mail: devnya.trade@mail.bg, Факс: 052 571432

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 2558896.15 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, България 1000, София, Тел.: 02 9356113, Факс: 02 9807315

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, България 1000, София, Тел.: 02 9356113, Факс: 02 9807315

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.02.2009 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Обявление за възложена поръчка