Версия за печат

00022-2008-0015


Информация за сключен договор

BG-Асеновград: 23 - Детективски и охранителни услуги, с изключение на услугите с бронирани автомобили

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Община Асеновград, гр.Асеновград, пл."Акад.Николай Хайтов''№9, За: инж.Йордан Иванов, България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 20283, E-mail: obass@gec.rakursy.com, Факс: 0331 65156

Място/места за контакт: инж.Йордан Иванов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.assenovgrad.com.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономическа и финансова дейност
Здравеопазване
Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и религия
Образование

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

"Охрана на общинските обекти в гр.Асеновград, обособена в две позиции."

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга: 23
Публикуване на информацията: ДА
Основно място на изпълнение: Асеновград
Код NUTS:
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Обекта на поръчката включва две обособени позиции, катообектите от обособена позиция 1ще се охраняват с физическа охрана , а обектите от позиция 2 със СОТ.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

79713000

Описание:

Охранителни услуги

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
0 BGN с ДДС 18%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: цена; тежест: до 50т.
Показател: концепция; тежест: до 30т.
Показател: срок на плащане; тежест: до 10 т.
Показател: репутация; тежест: до 10 т.
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ 20/S - от 18.07.2008 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 1 / Заглавие:"Охрана по обособена позиция №2, охрана на помещения чрез СОТ"
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

01.02.2009 г. 

V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

"Алфа Сот 2000" ООД, Булстат 160054345, гр.Асеновград, пл."Акад.Н.Хайтов" № 3, България 4230, гр.Асеновград, Тел.: 0331 64102

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN с ДДС 20%
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN с ДДС 20%
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.2) Допълнителна информация

Процедурата е открита с решение № A-1324/11.07.2008г. на Кмета на Община Асеновград.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия по защита на конкуренцията, гр.София, бул."Витоша"№18, България 1000, София

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгла чл.120 от ЗОП.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, гр.София, бул."Витоша"№18, България 1000, гр.София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9887315

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

05.02.2009 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Обявление за възложена поръчка