Версия за печат

00827-2008-0009


Информация за сключен договор

BG-Кула: 11 - Консултантски услуги по управление и стопанска дейност

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Община Кула, ул."Възраждане" № 38, За: Николай Йончев Петков, България 3800, Кула, Тел.: 0938 2223, E-mail: kulacom@mail.orbitel.bg, Факс: 0938 2225

Място/места за контакт: Николай Йончев Петков
I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Консултантски услуги за подготовка, изпълнение и отчитане на проекти на Община Кула по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г, Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга: 11
Публикуване на информацията:
Основно място на изпълнение: Община Кула
Код NUTS: BG111
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Консултантски услуги за подготовка, изпълнение и отчитане на проекти на Община Кула по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г, Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

75112100

Описание:

Услуги по управление на проекти за развитие

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
236051 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Техническа оферта ; тежест: максимална оценка 20 точки
Показател: Опит на кандидата в консултиране на проекти по ев; тежест: максимална оценка 60 точки
Показател: Предлагана цена ; тежест: максимална оценка 20 точки
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 1 / Заглавие:услуга
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

05.01.2009 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

„Елана Инвестмънт” АД гр.София БУЛСТАТ 130089593, бул. „България” №49, България 1404, гр.София, Тел.: 02 8100050

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 236051 BGN без ДДС
В брой месеци: 24
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша"№ 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" № 18, България 1000, гр.София, Тел.: 02 9884070

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

08.01.2009 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Обявление за възложена поръчка