Версия за печат

00054-2008-0026


Обявление за възложена поръчка (ЕС)

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Държавна агенция по туризъм, пл. "Света Неделя" № 1, За: Държавна агенция по туризъм, България 1040, София, Тел.: 02 9335822, E-mail: dimahristova@bulgariatravel.org, Факс: 02 9896939

Място/места за контакт: София, пл. "Света Неделя" № 1

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.tourism.government.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Национална агенция/служба

Основна/и дейност/и на възложителя

Икономическа и финансова дейност

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

"Осигуряване на ски - карти"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Основно място на изпълнение: София
Код NUTS: BG412
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Осигуряване на ски карти.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

30160000

Описание:

Магнитни карти

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
329000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: най-благоприятни условия на договора; тежест: 100
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган

3бо-2-2008-39


РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 1 / Заглавие:Осигуряване на ски - карти за курорта Пампорово.
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

19.12.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

"Пампорово" АД, ул. Дунав 3, България 4700, гр. Смолян, Тел.: 02 8159603, Факс: 02 9809738

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 329000 BGN без ДДС
В брой месеци: 4
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

23.12.2008 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Обявление за възложена поръчка
Обосноваване на избора на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка

- свързани със защитата на изключителни права.