Версия за печат

01268-2008-0009


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-София: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Столична община - район "Овча купел", бул. "Цар Борис ІІІ" № 136 В, За: Зорница Кондакова, РБългария 1618, София, Тел.: 02 9554462, E-mail: sook@mail.bg, Факс: 02 9559568

Място/места за контакт: Диана Лазарова
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Оборудване на кухненски блокове в ОДЗ и ЦДГ на територията на СО - район "Овча купел"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: гр. София
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Оборудване на кухненски блокове в ОДЗ и ЦДГ на територията на СО - район "Овча купел"

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

39710000

Описание:

Електродомакински уреди


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
118605.6 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 43 от 07.11.2008 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 15 / Наименование:договор за оборудване на кухненски блокове на ОДЗ и ЦДГ на територията на СО - район "Овча купел"
V.1) Дата на сключване договора

16.12.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"ТОРГОТЕРМ" АД, ул. "Овощарска" № 1, РБългария 2500, Кюстендил, Тел.: 078 523511, E-mail: office@torgoterm-bg.com, Факс: 078 550939

URL: www.torgoterm-bg.com.

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 118605.6 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

VI.3.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120 ал. 2 от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

20.12.2008 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор