Версия за печат

01152-2008-0004


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-София: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Софийски районен съд, бул. Драган Цанков № 6, За: Светла Георгиева, България 1164, София, Тел.: 02 8661004, Факс: 02 8661679

Място/места за контакт: Светла Георгиева
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Друг: съд

Основна дейност на възложителя

Друг: съдебна дейност

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Цифрова автоматична телефонна централа

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: София
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Цифрова автоматична телефонна централа за нуждите на Софийски районен съд.

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

32544000

Описание:

Оборудване за вътрешна автоматична телефонна централа (РАВХ)


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
88648.8 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: техническа оценка; тежест: 0.6
Показател: финансова оценка; тежест: 0.4
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 17 от 31.10.2008 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 5 / Наименование:Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на ЦАТЦ за Софийски районен съд
V.1) Дата на сключване договора

16.12.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"ТЕЛЕНОВА" ООД, жк Красно село бл. 195 вх. В ап. 90, България 1618, София, Тел.: 02 8029029, Факс: 02 8020020

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност: 148000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 88648.8 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120 от Закона за обществените поръчки

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

17.12.2008 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор