Версия за печат

00656-2008-0008


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-Гърмен: Изграждане

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Гърмен, ул. "Първа" № 35, За: зам. кмет - Емилия Топалова, България 2960, Гърмен, Тел.: 07523 2040, E-mail: obs_garmen@bitex.bg

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Укрепване на дере между о. т. 45-72 по плана на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изграждане 
Място на изпълнение: с. Дебрен
Код NUTS:
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Укрепване на дере между о. т. 45-72 по плана на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
174897 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне с покана

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 102 / Наименование:Договор за строителство
V.1) Дата на сключване договора

27.11.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Петканин" ЕООД, с. Огняново, България 2947, с. Огняново, Тел.: 07523 3111

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност: 174897 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 174897 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкоренцията, бул. "Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкоренцията, бул. "Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

01.12.2008 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне с покана

4. поради непреодолима сила е невъзможно спазването на сроковете по чл. 35;