Версия за печат

00369-2008-0014


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-Луковит: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, За: мл.експерт А.Цветанова, РБ 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: www.Lykovit_ob@yahoo.com, Факс: 067 52014

Място/места за контакт: Община Луковит

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.Lykovit.com.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на оборудване и обзавеждане на общински училища СОУ "Ал. Константинов" гр. Луковит и ОУ "Неофит Рилски" с. Дерманци

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: с.Дерманци, Община Луковит
Код NUTS:
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Процедурата включва набиране на изпълнител/и на доставката чрез закупуване на обзавеждане и оборудване за общинските училища - СОУ "Ал.Константинов" гр. Луковит и ОУ "Неофит Рилски" с. Дерманци, съгласно нуждите по видове и количества на отделните училища посочени в документацията на процедурата.

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

39000000, 39120000, 39160000, 39162000

Описание:

Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване
Маси, шкафове, бюра и библиотеки
Училищна мебелировка
Оборудване за обучение


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
39648 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: техническо задание; тежест: 25
Показател: цена; тежест: 35
Показател: срок на извършване на доставката; тежест: 10
Показател: схема на разплащане; тежест: 10
Показател: технически възможности за гаранционна и извънгаранционна поддръжка; тежест: 20
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

00369-2008-0014


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 1 / Наименование:Доставка на обзавеждане и оборудване на ОУ "Неофит Рилски" с. Дерманци, Община Луковит
V.1) Дата на сключване договора

03.12.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Българска Училищна Индустрия ООД, ул. "Родопски извор" № 40, вх. В, ап.3, РБ 1000, София, Тел.: 02 8412916, E-mail: www.bsi.group@abv.bg, Факс: 02 8412916

URL: www.bsibg.com.

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност: 39648 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 39648 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 1

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул "Витоша" № 18, РБ 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: www.cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от уведомяването за съответното решение или действие, съгл. чл 120 от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73, РБ 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: www.Lukovit_ob@yahoo.com, Факс: 0697 52014

Интернет адрес/и:

URL: www.Lukovit.com.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

05.12.2008 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор