Версия за печат

00022-2008-0019


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-Асеновград: 16 - Услуги по събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, включително канализационни води; санитарни и почистващи услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Асеновград, гр.Асеновград, пл.Акад.Николай Хайтов"№9, За: инж.Йордан Иванов, България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 20382

Място/места за контакт: инж.Й.Иванов
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономическа и финансова дейност
Здравеопазване
Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и религия
Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Зимно поддържане и снегопочиставне на общинските пътища на територията на Община Асеновград за сезон 2008/2009г."

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 16
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: Община Асеновград
Код NUTS:
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Поръчката обхваща почистване на общинските пътища при зимни условия обособени в 11 позиции/маршрута/.

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90620000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП
Номер на обявлението в ДВ 6 от 12.08.2008 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 1 / Наименование:с.Червен-с.Горнослав-с.Мостово; с.Орешец-с.добростан; с.Добростан-х."Марциганица"
V.1) Дата на сключване договора

19.11.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕТ"Урожай64-Петър Желязков", гр.Асеновград, ул."Черни връх"№5, България 4230, Асеновград, Тел.: 0889 712469

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 0 BGN без ДДС
Договор №: 2 / Наименование:с.Орешец-с.Три могили; IV-58025-с.Сини връх
V.1) Дата на сключване договора

19.11.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"ЕТ"Урожай-Петър Желязков", гр.Асеновград, ул."Черни връх"№5, България 4230, Асеновград, Тел.: 0889 712469

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 0 BGN без ДДС
В брой месеци: 4
Договор №: 3 / Наименование:с.Жълт Камък- с.Узуново
V.1) Дата на сключване договора

20.11.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕТ"Урожай-Петър Желязков", гр.Асеновград, ул."Черни връх"№5, България 4230, Асеновград, Тел.: 0889 712469

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 0 BGN без ДДС
В брой месеци: 4
Договор №: 5 / Наименование:II-58-с.Мулдава-с.Стоево-с.Златовръх
V.1) Дата на сключване договора

20.11.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Запрянови- 03" ООД, гр.Асеновград, ул."В.Левски" № 5, България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 63234, E-mail: zapryanovi@abv.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 0 BGN без ДДС
В брой месеци: 4
Договор №: 6 / Наименование:с.Златовръх-Нови извор-с.Искра
V.1) Дата на сключване договора

19.11.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Запрянови- 03" ООД, Асеновград, ул."В.Левски" № 5, България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 63234, E-mail: zapryanovi@abv.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 0 BGN без ДДС
В брой месеци: 4
Договор №: 7 / Наименование:с.Избегли-с.Конуш; с.Избегли-с.Болярци
V.1) Дата на сключване договора

19.11.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Запрянови-03" ООД, Асеновград, ул."В.Левски" №5, България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 63234, E-mail: zapryanovi@abv.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 0 BGN без ДДС
В брой месеци: 4
Договор №: 8 / Наименование:III-804-с.Боянци; II-588-Гребна база"40-те извора"
V.1) Дата на сключване договора

19.11.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"ЕР 2009" ООД, с.Мулдава , ул."24 май" № 25, България 4249, с.Мулдава, Тел.: 0887 254217

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 0 BGN без ДДС
В брой месеци: 4
Договор №: 11 / Наименование:Обходен път на гр.Асеновград от бул.България до месокомбината; ул."Миньор" д о връзката с път III-58 -Асеновград-Кърджали
V.1) Дата на сключване договора

19.11.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"ЕР 2009" ООД, с.Мулдава, ул."24май" №25, България 4249, с.Мулдава, Тел.: 0887 254217

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 0 BGN без ДДС
В брой месеци: 4
Договор №: 12 / Наименование:II-58-Асеновград-Кърджали-Ловно стрелбище
V.1) Дата на сключване договора

19.11.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"ЕР 2009" ООД, с.Мулдава ,ул."24 Май" №25, България 4249, с.Мулдава, Тел.: 0887 254217

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 0 BGN без ДДС
В брой месеци: 4
Договор №: 4 / Наименование:ІІ-86-с.Яврово-с.Добралък
V.1) Дата на сключване договора

19.11.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕТ"Урожай-64-Петър Желязков", гр.Асеновград, България 4230, Асеновград, Тел.: 0889 712469

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, София, бул."Витоша"№18, България 1000, София

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, гр.София, бул"Витоша"18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

20.11.2008 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор