Версия за печат

00087-2008-0179


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-София: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Столична община, ул "Московска" №33, За: инж.Олга Томова, България 1000, София, Тел.: 02 9377246, E-mail: otomova@sofia.bg, Факс: 02 9861221

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и концесии"
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Авариен ремонт на мостово съоръжение над р.Беравица в близост до гробищен парк "Бакърена фабрика", район"Връбница"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: София
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

"Авариен ремонт на мостово съоръжение над р.Беравица в близост до гробищен парк "Бакърена фабрика", район"Връбница"

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
137499.6 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: цена; тежест: 50
Показател: елементи на ценообразуване ; тежест: 10
Показател: професионален опит; тежест: 30
Показател: срок за изпълнение; тежест: 10
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 3 от 05.09.2008 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: РД-55-3873 / Наименование:"Авариен ремонт на мостово съоръжение над р.Беравица в близост до гробищен парк "Бакърена фабрика", район"Връбница"
V.1) Дата на сключване договора

11.11.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Инфратранс консулт" АД 131178781, бул. "Васил Левски" №73, Р България 1000, София, Тел.: 02 8750297, Факс: 02 8750297

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 137499.6 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

14.11.2008 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор