Версия за печат

00023-2008-0001


Обявление за възложена поръчка (ЕС)

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Медицински институт-МВР, бул. Ген. М. Скобелев № 79, За: Митко Георгиев, Р.България 1606, София, Тел.: 02 9821415, E-mail: medinst.23@mvr.bg, Факс: 02 9542875

Място/места за контакт: Медицински институт-МВР

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.mi.mvr.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

доставка на специфичeн консуматив за нуждите на МИ-МВР

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Основно място на изпълнение: бул. Ген. М. Скобелев № 79, София 1606
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

доставка на специфичин консуматив за нуждите на МИ-МВР, разпределени в пет обособени позиции

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000 (EA26)

Описание:

Медицински консумативи (За пациенти )

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
1006708.27 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: цена; тежест: 60
Показател: качество на консумативите; тежест: 35
Показател: срок на доставка; тежест: 5
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ 2008/S 30 - 040383 от 13.02.2008 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 561 / Заглавие:доставка на специфичен консуматив
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

04.07.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

16

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

РСР ЕООД, ул. Цар Иван Шишман № 27Б, Р.България 1000, София, Тел.: 02 9515976

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 48269.32 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 12
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка №: 559 / Заглавие:доставка на специфичен консуматив
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

04.07.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

16

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

Соломед ООД, ул. Казбек № 49, България 1618, София, Тел.: 02 9555600

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 16602.02 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 12
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка №: 557 / Заглавие:доставка на специфичен консуматив
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

04.07.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

16

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

Патрициа ООД, ж.к. Св. Троица, бл. 303Б, България 1000, София, Тел.: 02 9319931

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 94437 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 12
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка №: 555 / Заглавие:доставка на специфичен консуматив
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

04.07.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

16

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

Б.Браун Медикал ЕООД, бул. България, Бокар № 21, България 1000, София, Тел.: 02 8076740, E-mail: office@bulray-bg.com, Факс: 02 8548052

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 90013.81 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 12
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка №: 553 / Заглавие:доставка на специфичен консуматив
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

04.07.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

16

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

Агарта ЦМ ЕООД, ул. 40 № 1, България 1855, Долни Богров, Тел.: 02 8765542

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 2502.35 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 12
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка №: 551 / Заглавие:доставка на специфичен консуматив
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

04.07.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

16

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

Булад Дент ООД, ул. Николай Коперник № 44, България 1000, София, Тел.: 02 9711059

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 105109 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 12
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка №: 549 / Заглавие:доставка на специфичен консуматив
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

04.07.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

16

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

Дентаком ООД, ж.к. Надежда - 3, бл. 304, вх. В, България 1229, София, Тел.: 02 9516614

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 103493.3 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 12
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка №: 547 / Заглавие:доставка на специфичен консуматив
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

04.07.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

16

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

Екос Медика ООД, Ами Буе № 52, България 1606, София, Тел.: 02 9516866

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 316429.79 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 12
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка №: 545 / Заглавие:доставка на специфичен консуматив
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

04.07.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

16

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

Софарма Трейдинг АД, бул. Рожен № 16, България 1000, София, Тел.: 02 8133660

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 1010.4 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 12
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка №: 543 / Заглавие:доставка на специфичен консуматив
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

04.07.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

16

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

Бикомед ООД, ул. Цар Борис ІІІ № 74-76, вх. Б, България 1612, София, Тел.: 02 9553695

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 60871.18 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 12
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка №: 541 / Заглавие:доставка на специфичен консуматив
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

04.07.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

16

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

МТИ ЕООД, бул. Шипченски проход № 69, България 1000, София, Тел.: 02 8734013

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 86701.95 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 12
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка №: 539 / Заглавие:доставка на специфичен консуматив
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

04.07.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

16

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

Медикард ООД, ул. Иван Сусанин № 44, България 1000, София, Тел.: 02 9555878

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 13411.08 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 12
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка №: 537 / Заглавие:доставка на специфичен консуматив
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

04.07.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

16

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

Байер България ЕООД, ул. Резбарска № 5, България 1000, София, Тел.: 02 8140171

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 60144.1 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 12
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка №: 535 / Заглавие:доставка на специфичен консуматив
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

04.07.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

16

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

Медитех ООД, бул. Вл.Вазов № 65, България 1836, София, Тел.: 02 9464025

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 7712.97 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 12
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.2) Допълнителна информация

Решение/Заповед №........../дд.мм.гг. за откриване на процедурата

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р.България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: spsadmin@sps.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.sps.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

10-дневен срок от уведомяването за съответното решение или действие, ако няма уведомяване от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.11.2008 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Обявление за възложена поръчка