Версия за печат

00054-2008-0013


Резултати от конкурс за проект (ЕС)

BG-София:

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ

Този конкурс е в обхвата на:

Директива 2004/18/ЕС

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Държавна агенция по туризъм, пл. "Света Неделя" № 1, За: Димитринка Христова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9335822, E-mail: dimahristova@bulgariatravel.org, Факс: 02 9896939

Място/места за контакт: пл. "Света Неделя" № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tourism.government.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Национална агенция/служба

Основна/и дейност/и на възложителя

Икономическа и финансова дейност

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА КОНКУРСА ЗА ПРОЕКТ/ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на конкурса за проект/проекта, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Разработка на проект за информационен щанд за представяне на България като атрактивна туристическа дестинация на международни туристически изложения.

ІІ.1.2) Кратко описание

Създаване на проект, който да бъде адаптируем към различни площи за представяне на България като атрактивна дестинация на международни изложения през 2009г.

ІІ.1.3) Общ терминологичен речник (CPV)

79341100

Описание:

Услуги по планиране, създаване и разполагане на рекламата


РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Административна информация
ІV.1.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган

Идентификационен номер: : 4-4/1-2008-24

ІV.1.2) Предишни публикации относно същия конкурс

ДА

Номер на обявлението в ОВ 2008/S 162 - 219126 от 22.08.2008 г. 

РАЗДЕЛ V: РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА

V.1) Възлагане и награди
V.1.1) Брой на участниците

4

V.1.2) Брой на чуждестранните участници

1

V.1.3) Име/на и адрес/и на спечелилия/ите конкурса

„Експо Вижън” ООД, гр. София, бул. „Тотлебен” № 34, Република България 1000, София, Тел.: 02 9170981, Факс: 02 9170981

V.1) Възлагане и награди
V.1.1) Брой на участниците

4

V.1.2) Брой на чуждестранните участници

1

V.1.3) Име/на и адрес/и на спечелилия/ите конкурса

“Спейс Дизайн”, Franse, Antibes, 290 Route des Cistes, Z.I. des Trois Moulins, Франция 06600, гр. Антиб, Франция, Тел.: 0033 497219063, Факс: 0033 493339552

V.1) Възлагане и награди
V.1.1) Брой на участниците

4

V.1.2) Брой на чуждестранните участници

1

V.1.3) Име/на и адрес/и на спечелилия/ите конкурса

"Стройтек" ООД, гр. София, кв. "Бояна", ул. "Кумата" № 77, Република България 1000, гр. София, Тел.: 02 9671603, Факс: 02 9671603

V.1) Възлагане и награди
V.1.1) Брой на участниците

4

V.1.2) Брой на чуждестранните участници

1

V.1.3) Име/на и адрес/и на спечелилия/ите конкурса

"Юрапел Комюникейшънс" ООД, гр. София, район Лозенец, ул. „Д-р Марин Русев” № 1, Република България 1000, гр. София, Тел.: 02 9690073


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Допълнителна информация

Решение/Заповед №........../дд.мм.гг. за откриване на процедурата

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Решение/Заповед №........../дд.мм.гг. за откриване на процедурата

VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша+ № 18, България 1000, гр. София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, България 1000, гр. София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.11.2008 г.