Версия за печат

01379-2008-0068


Обявление за възложена поръчка - специални сектори (ЕС)

BG-София: 23 - Детективски и охранителни услуги, с изключение на услугите с бронирани автомобили

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Електроенергиен системен опретор ЕАД, бул. Джеймз Баучър № 51, За: Пенка Тодорова, България 1407, София, Тел.: 02 9696841, Факс: 02 9626129

Място/места за контакт: бул. Джеймз Баучър № 51
I.2) Основна дейност или дейности на възложителя

Електрическа енергия

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя

Осъществяване на денонощна непосредствена въоръжена физическа охрана на площадкови електроенергийни обекти

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга: 23
Публикуване на информацията: ДА
Основно място на изпълнение: На територията на Р България
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

Рамково споразумение

ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Сключване на рамково споразумение за извършване на денонощна непосредствена въоръжена физическа охрана на площадкови инергийни обекти. Предметът на поръчките по рамковото споразумение ще включва охраната на площадките на съществуващите подстаниции 110, 220 и 400 kV, площадките на открити и закрити складове и административни сгради с прилежащите дворни площи на Мрежовите експлоатационни райони (МЕР) и Мрежовите експлоатационни подрайони (МЕПР) и ТДУ, разположени на територията на страната, собственост на ЕСО ЕАД и НЕК ЕАД.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

79713000

Описание:

Охранителни услуги

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на възложената/ите поръчка/и
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на възложената/ите поръчка/и
Стойност
0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възложителя

08-04-54-1 РР


РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

V.1) Възлагане и стойност на поръчката
Поръчка №: 41 / Заглавие:Осъществяване на денонощна непосредствена въоръжена физическа охрана на площадкови електроенергийни обекти
V.1.1) Дата, на която е възложена поръчката

22.10.2008 г. 

V.1.2) Брой на получените оферти

1

V.1.3) Наименование и адрес на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

АСО Сириус ЕООД ЕИК 130363179, ул."Козяк" № 1А, България 1407, София, Тел.: 02 9623925, Факс: 02 9624509

V.1.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.1.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Арбитражен съд при Българската търговско-промишлена палата, ул. Парчевич № 42, България 1058, София, Тел.: 02 987263

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Електроенергиен системе опретор ЕАД, бул. Джеймз Баучър № 51, България 1407, София, Тел.: 02 9696802, Факс: 02 9626129

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

23.10.2008 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Обявление за възложена поръчка - специални сектори