Версия за печат

00048-2008-0003


Обявление за възложена поръчка (ЕС)

BG-София: 15 - Полиграфически услуги и услуги по възпроизвеждане на записани носители срещу възнаграждение или по договор

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Върховен административен съд, бул."Ал.Стамболийски" № 18, За: Красимира Георгиева, България 1301, София, Тел.: 02 9404387, E-mail: kgeorgieva@sac.government.bg, Факс: 02 9404387

Място/места за контакт: отдел"Финансово -счетоводен"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sac.dovernment.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: правораздаване

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

"Изработване и отпечатване на канцеларски материали за нуждите на Върховен административен съд"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга: 15
Публикуване на информацията:
Основно място на изпълнение: гр.София, бул."Александър Стамболийски" №18
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Изработване и отпечатване на канцеларски материали за нуждите на ВАС.Акцидентните материали ще се изработват по заявка на Възложителя и мостри-образци на ВАС с материали и средства на изпълнителя.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

22900000

Описание:

Различни печатни материали

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
226072 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Техническа оценка; тежест: 40
Показател: Срок за изпълнение на заявките; тежест: 10
Показател: Финанансова оценка; тежест: 50
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган

2008-113917


РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 32 / Заглавие:Договор за доставка на акцидентни материали
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

20.10.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

ЕТ"Сандра-Александра Соколова", бул."Александър Стамболийски " № 24-26, България 1301, София, Тел.: 02 9814981, E-mail: sandrasokolova@hotmail.com, Факс: 02 9814981

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 226072 BGN без ДДС
В брой години: 3
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.10.2008 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Обявление за възложена поръчка