Версия за печат

01441-2008-0001


Обявление за възложена поръчка (ЕС)

BG-София: 20 - Спомагателни услуги в транспорта; услуги на туристически агенции

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Център за развитие на човешките ресурси, България, гр. София 1000, ул. "Граф Игнатиев" 15 ет.3, За: Александър Геошев, България 1000, София, Тел.: 02 9155014, E-mail: ageoshev@hrdc.bg, Факс: 02 9155049

Място/места за контакт: България, гр. София 1000, ул. "Граф Игнатиев" 15 ет.3

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: ww.hrdc.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна/и дейност/и на възложителя

Образование

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

“Организиране и провеждане на събития (конференции, семинари, обучения и др.) на територията на Република България”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга: 20
Публикуване на информацията: ДА
Основно място на изпълнение: Република България
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

Рамково споразумение

ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Организиране и провеждане на събития (конференции, семинари, обучения и др.) на територията на Република България

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

63500000

Описание:

Услуги на туроператори и на туристически агенции; спомагателни туристически услуги

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне с обявление

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Такса обслужване; тежест: 100
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ 2008/S 115 - 153801 от 14.06.2008 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 1 / Заглавие:Рамково споразумение
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

08.09.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

"Беневент" ЕООД, ул. "Акация" 12, Република България 1680, София, Тел.: 02 9543264, E-mail: ofice@benevent.bg, Факс: 02 9543231

URL: www.benevent.bg.

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка №: 2 / Заглавие:Рамково споразумение
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

17.09.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

"Компания за международни конгреси" ООД, ул. "Пирински проход" 39, Република България 1680, София, Тел.: 02 8920800, Факс: 02 8920800

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка №: 3 / Заглавие:Рамково споразумение
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

09.10.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

"Меркурий 97" ООД, ж.к. Люлин бл. 562 вх. 1 ет. 8, Република България 1680, София, Тел.: 02 9863787, Факс: 02 9863787

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, България, гр. София, бул. "Витоша" 18, България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно ЗОП.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

13.10.2008 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Обявление за възложена поръчка