Версия за печат

00897-2008-0001


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-София: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Институт по металознание "Акад. Ангел Балевски" - БАН, бул. Шипченски проход 67, За: инж. Г. Кайтазов, България 1574, София, Тел.: 02 4626207, E-mail: kaytazov@ims.bas.bg, Факс: 02 4626300

Място/места за контакт: инж. Г. Кайтазов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ims.bas.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Друг: Научен институт

Основна дейност на възложителя

Образование
Друг: Приложни научни изследвания и изпитвания в областта на материалознанието

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Комплект твърдомер тип Роквел (Rockwell) с принадлежности.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: България, 1574 София, бул. Шипченски проход 67, Институт по металознание "Акад. Ангел Балевски" - БАН
Код NUTS: BG211
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

• Твърдомерът да бъде комбиниран за извършване изпитвания по двата стандартизирани (EN, ISO, ASTM), метода съответно: изпитване на твърдост по метод Роквел (Rockwell) и Супер-Роквел (Superficial Rockwell). • Изпитателните и предварителните товари на комбинирания твърдомер да са съответно: - Изпитателни – 15, 30, 45, 60, 100 и 150 kg. - Предварителни – 3 и 10 kg. • Твърдомерът да има следните скали за изпитванията: - Скали - A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S и V. - Скали - N, T, W, X и Y. Твърдомерът да има софтуер, поддържащ ползване на електронни периферни устройства за обработка и запис на получените резултати. За ефективно използване на твърдомера в условия на многообразие от изпитвани образци, да се предложат и различните видове приспособления към прибора. Твърдомерът да работи с напрежение 220V променлив ток, честота 50Hz.

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

31720000

Описание:

Електромеханично оборудване


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
71840 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Технически параметри; тежест: 60
Показател: Параметри по обслужването; тежест: 40
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 10 от 07.02.2008 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 001 / Наименование:Договор за доставка
V.1) Дата на сключване договора

19.06.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

МАРВЕЛ ООД ; 010486426, ПК 109, бул. Кукленско шосе 12, България 4004, Пловдив,, Тел.: 032 678026, E-mail: itopalov@marvel.bg, Факс: 032 678021

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност: 59867 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 71840 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Арбитражен съд на Българска търговско - промишлена палата., ул. Искър 9, България 1058, София, Тел.: 02 9873209, E-mail: bcci@bcci.bg, Факс: 02 9873209

Интернет адрес/и:

URL: www.bcci.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Районен съд, бул. Драган Цанков 6, България 1000, София, Тел.: 02 9634134, Факс: 02 9634134

Интернет адрес/и:

URL: http://www.srs.justice.bg/.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

14.10.2008 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор