Версия за печат

01254-2008-0005


Информация за сключен договор

BG-София: 23 - Детективски и охранителни услуги, с изключение на услугите с бронирани автомобили

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

СО РАЙОН "ВРЪБНИЦА", БУЛ."ХАН КУБРАТ" БЛ.328 ВХ.Б, За: Иванка Чолакова, България 1229, София, Тел.: 02 9357055, E-mail: info@vrabnica.com, Факс: 02 9346661

Място/места за контакт: отдел„Просвета, култура и младежки спорт”

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vrabnica.com.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

" Охрана на общински училища и детски заведения на територията на СО - район”Връбница”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга: 23
Публикуване на информацията: ДА
Основно място на изпълнение: Столична община район "Връбница"
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Осигуряване на физическа и техническа охрана на общинските училища и детски заведения на територията на СО -район "Връбница"-осигуряване на реда и спокойствието на децата и персонала, предотвратяване на ситуации застрашаващи живота и здравето на децата и учениците, охрана на материално-техническата база и др.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

79713000, 79711000

Описание:

Охранителни услуги
Услуги чрез сигнално-охранителни системи

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
251280 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: 1.Финансови критерии ; тежест: 35 т.
Показател: Възможности за изпълнение на комбиниран тип охрана , съгласно ЗЧОД ; тежест: 20 т.
Показател: Доказани възможности за надеждност и качество на охраната; тежест: 35 т.
Показател: Отговорност и гаранции за покриване на щети ; тежест: 10 т.
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ 9/S - от 21.07.2008 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: РД700-1097 / Заглавие:Охрана на общински училища и детски заведения намиращи се на територията на район Връбница
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

03.10.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

"Егида-София" ЕАД, бул. Прага № 23, България 1463, София, Тел.: 02 9179600, E-mail: egida@egida-sofia.bg, Факс: 02 9533565

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 251280 BGN с ДДС 20%
В брой години: 1
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bbg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП - Жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното решение, а ако не е уведомено от датата на узнаването или от датата на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

10.10.2008 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Обявление за възложена поръчка