00699-2008-0007


Информация за сключен договор

BG-София: 25 - Услуги на здравеопазването и социалните дейности

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци", бул. "Джеймс Баучер" № 51, ет. 18, За: Петър Първанов, България 1407, София, Тел.: 02 9624948, E-mail: plp@dprao.bg, Факс: 02 9625078

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dprao.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: управление на радиоактивни отпадъци

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Групово допълнително доброволно здравно осигуряване на работници и служители на ДП „РАО” и членове на семействата им”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга: 25
Публикуване на информацията: ДА
Основно място на изпълнение: Р България
Код NUTS: BG
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Групово допълнително доброволно здравно осигуряване на работници и служители на ДП „РАО” и членове на семействата им”

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

85000000, 85140000

Описание:

Услуги на здравеопазването и социалните дейности
Разнообразни услуги на здравеопазването

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
86184 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Техническа оценка; тежест: 0.5
Показател: Финансова оценка; тежест: 0.5
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 208047 / Заглавие:„Групово допълнително доброволно здравно осигуряване на работници и служители на ДП „РАО” и членове на семействата им”
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

08.09.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

9

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

ЗОК “Надежда” АД, Витоша ВЕЦ-Симеоново № 999, България 1700, София, Тел.: 02 9620534, E-mail: office@zoknadejda.bg, Факс: 02 9620534

URL: www.zoknadejda.bg.

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 119000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 86184 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, България 1000, София

VI.3.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120 от ЗОП, до 18.08.2008 г.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

08.10.2008 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Обявление за възложена поръчка