Версия за печат

00637-2008-0005


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-село Сатовча, област Благоевград: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ОБЩИНА САТОВЧА, улица "Тодор Шопов" № 37, За: Мария Самарджиева, България 2950, село Сатовча, област Благоевград, Тел.: 07541 2116, E-mail: satovchabl@abv.bg, Факс: 07541 2005

Място/места за контакт: Мария Самарджиева
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"С грижа за бъдещето на община Сатовча - ремонтни работи и оборудване на детски градини в община Сатовча"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: селата Сатовча, Кочан, Плетена и Слащен, община Сатовча, област Благоевград
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Обществената поръчка има за предмет извършването на ремонтни работи в сградите на целодневните детски градини /ЦДГ/ в селата Сатовча, Кочан, Плетена и Слащен към община Сатовча и околното пространство в прилежащите им парцели. Общата разгъната застроена площ на обекта е 1347 кв.м. за село Плетена, и 1338.6 кв.м. за селата Кочан, Сатовча и Слащен, и съответно застроената площ 547.5 кв.м. за село Плетена, и 446.2 кв.м. за селата Кочан, Сатовча и Слащен.Сградите на всички ЦДГ се състоят от сутерен и съответно високо тяло на два етажа. Сградите на четирите ЦДГ, включени в обществената поръчка, са построени преди около 30 /тридесет/ години.Сградите са с монолитна ст.б. конструкция - плочи, колони и греди за село Плетена, и монолитно-сглобяеми - монолитни вертикални носещи елементи и панелна подова конструкция за ЦДГ в селата Кочан, Сатовча и Слащен. Като цяло конструкцията на сградите е в добро състояние и не се налага усилване или реконструкция.Ограждането на фасадните стени на всички сгради е с тухлена зидария на варо-циментов разтвор.Досега на сградите на ЦДГ цялостен ремонт не е правен, а са извършвани само частични ремонтни работи, касаещи отделни детайли на интериора и сервизните помещения. Покривите на ЦДГ в селата Плетена и Кочан са скатни, част от покритието и дървената конструкция са за подмяна.В селата Слащен и Сатовча покривите са плоски и напълно компроментирани, което налага игграждането на изцяло ново скатни покриви, които са удачни за условията в община Сатовча. Предвижданите мерки са следните: - подмяна на дограмата-вътрешна и външна; - подмяна на теракот и фаянс на първи и втори етаж и изграждане на нов, където се изисква по нормативни документи в сутерените, тъй като в момента голяма част от помещенията са само на замаска; - подмяна на балатома с ламиниран паркет; - външна топлоизолация; - вътрешно и външно боядисване; - ремонт на покривите и изграждане на изцяло нови, както е описани по-горе. За подобряване на околното пространство се предвижда: - подмяна на тротоарните настилки по пътеките; - ремонт на масивната част от оградите; - изграждане на рампа за инвалиди в селата Кочан, Сатовча и Слащен; - боядисване на метални парапети и метални пана по ограда. Предвижда се ремонт на отоплителната инсталация в ЦДГ, който включва: - смяна на отоплителен котел, циркулационни помпи и контролна апаратура в селата Кочан и Плетена; - смяна на бойлери с комбинирани такива и монтаж на слънчеви колектори в ЦДГ Кочан и Плетена; - смяна на повредените отоплителни тела с алуминиеви; По част ВиК се предвижда смяна на санитарните прибори.

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45400000, 45410000, 45420000, 45421000, 45430000, 45440000, 45442000, 45450000, 45300000, 45310000, 45320000, 45330000, 45340000, 45331000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Довършителни строителни работи
Работи по полагане на мазилка
Монтажни работи на дограма, интериорни и други завършващи елементи
Монтажни работи на дограма
Работи по полагане на подови настилки и стенни облицовки
Работи по боядисване и стъклопоставяне
Работи по боядисване и нанасяне на защитни покрития на сгради
Други довършителни строителни работи
Строителни и монтажни работи на инсталации
Строителни и монтажни работи на електрически инсталации
Изолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи на тръбопроводни инсталации
Монтажни работи на огради, парапети и подобни предпазни ограждения
Строителни и монтажни работи на отоплителни, вентилационни и климатични тръбопроводни инсталации


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
695003.76 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Предложената от кандидата цена за изпълнение на поръчката ; тежест: 70
Показател: Наличие на собствена база и машини, необходими за изпълнението на поръчката ; тежест: 15
Показател: Предложен срок за изпълнение на поръчката, но не по-късно от 12 /дванадесет/ месеца от подписването на договора ; тежест: 5
Показател: Наличие на технически персонал ; тежест: 5
Показател: • Обем на подобни поръчки за 2005г.,2006г. и 2007 година ; тежест: 5
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 60 / Наименование:Договор за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: "С грижа за бъдещето на община Сатовча - ремонтни работи и оборудване на детски градини в община Сатовча".
V.1) Дата на сключване договора

26.09.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„Мелиса - 88” ЕООД, ЕИК 101736586, ул. „Димчо Дебелянов” №7, България 2937, село Слащен, община Сатовча, област Благоевград, Тел.: 0887 909499

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 695003.76 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Проект :"С грижа за бъдещето на община Сатовча - ремонтни работи и оборудване на детски градини в община Сатовча", Операция 4.1:" Дребномащабни местни инвестиции"; Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG161PO001/4.1-01/2007, "Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие".

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

02.10.2008 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор