Версия за печат

00028-2008-0069


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-София: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, ул. "Св. св. Кирил и Методий" 17-19, За: Пламен Таков, РБългария 1202, София, Тел.: 02 9405482, E-mail: PTakov@mrrb.government.bg, Факс: 02 9405478

Място/места за контакт: дирекция "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mrrb.government.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: регионално развитие и благоустройство

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Изпълнение на строително монтажни работи на обект: “Благоустрояване улица кв. Василико, Община Царево”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: гр. Царево
Код NUTS: BG341
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

“Изпълнение на строително монтажни работи на обект: “Благоустрояване улица кв. Василико, Община Царево”

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
244889 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

02-08-172


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 251 / Наименование:“Изпълнение на строително монтажни работи на обект: “Благоустрояване улица кв. Василико, Община Царево”
V.1) Дата на сключване договора

06.10.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Пътна компания” ЕАД БУЛСТАТ 128515021, ул. „Преслав” №275, РБългария 6000, Ямбол, Тел.: 046 662305

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност: 244889 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 244889 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.3.2) Подаване на жалби

чл. 120 от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

07.10.2008 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор