Версия за печат

00007-2008-0006


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-Мездра: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Мездра, град Мездра ул. Христо Ботев №27, За: инж. Даниела Драгановска, Република България 3100, Мездра, Тел.: 0910 92008, E-mail: mezdra@mail.bg, Факс: 0910 92523

Място/места за контакт: Община Мездра

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://mezdra.org/.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на един брой нов сметосъбиращ автомобил за извършване на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци в населените места на Община Мездра

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: база на Общинско предприятие "Чистота" ул.П.Евтимий №29 в град Мездра
Код NUTS: BG113
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

доставка на нов сметосъбиращ автомобил с общ полезен обем 10 куб.м., позволяващ едновременно обслужване на контейнери тип Бобър и индивидуални кофи тип Мева с пресоване на товара чрез бутало с обратно движение /вариопреса/ и компактиране на товара до 5:1. Поне двуосен автомобил с дизелов двигател с европейска норма 4.

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34144512

Описание:

Превозни средства, съоръжени със система за пресоване на събираните битови отпадъци


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
123360 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 97-00.10 / Наименование:Договор за доставка на нов сметосъбиращ автомобил
V.1) Дата на сключване договора

12.09.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Соф Ко " АД БУЛСТАТ 121244304, улица Родопски извор № 1, Република България 1680, София, Тел.: 02 8182929

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 123360 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, булевард Витоша 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9860958

VI.3.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 ЗОП

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

26.09.2008 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор