Версия за печат

01694-2008-0001


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-София: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Военно-апелативен съд, бул. "Витоша" №2, За: Иванка Борисова Станкова, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9810403, Факс: 02 9810403

Място/места за контакт: Иванка Борисова Станкова
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Друг: Орган на съдебната власт

Основна дейност на възложителя

Друг: Правораздаване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка чрез покупка на един брой лек автомобил за нуждите на Военно-апелативния съд с технически данни описани в техническата спецификация

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: гр. София
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Доставка на един брой лек автомобил за нуждите на Военно-апелативния съд с технически данни описани в техническата спецификация

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34000000, 34100000, 34110000

Описание:

Транспортно оборудване и помощни продукти за транспортиране
Моторни превозни средства
Леки автомобили


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
44970 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: предложена цена; тежест: 35
Показател: предложен брой стационарни сервизни бази; тежест: 5
Показател: предложен гаранционен срок на МПС в месеци; тежест: 25
Показател: срок за изпълнение на договора; тежест: 35
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

Решение №1 / 23.07.2008 г. на Административния ръководител - Председател на Военно-апелативния съд за откриване на процедурата


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 4 / Наименование:Договор за доставка на лек автомобил
V.1) Дата на сключване договора

17.09.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Индустриал комерс ЕООД, ул. Околовръстен път № 260, РБългария 1797, София, Тел.: 02 8044100, E-mail: hq@hyundai-indcommerce.com, Факс: 02 8044150

URL: www.hyunday-indcommerce.com.

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност: 44970 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 44970 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

12.09.2008 г.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

24.09.2008 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор