Версия за печат

01418-2008-0002


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-Пловдив: Изграждане

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Пловдив - Район "Южен", гр. Пловдив, бул. "Македония" № 73А, За: Куман Златански - Гл. юрисконсулт, Р. България 4004, Пловдив, Тел.: 032 276115, E-mail: jurist@ujen.plovdiv.bg, Факс: 032 674130

Място/места за контакт: Община Пловдив - Район "Южен"
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Извиршване на ремонтни работи на улични и тротоарни настилки на територията на Община Пловдив - Район "Южен".

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изграждане 
Място на изпълнение: уличната мрежа в Община Пловдив - Район "Южен"
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Извиршване на ремонтни работи по възстановяване на асфалтови и паважни настилки на улици и тротоари на територията на Район "Южен с обособени позиции: 1. Извършване на ремонтни работи на паважни и тротоарни настилки.

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
346000 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: предложена цена; тежест: 100
Показател: гаранционен срок; тежест: 50
Показател: оборудване и мощности; тежест: 10
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 3 / Наименование:Договор за “Извършване на ремонтни работи на паважни и тротоарни настилки” и № 2 “Извършване на ремонтни работи на асфалтови настилки”
V.1) Дата на сключване договора

12.09.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Пътинженеринг" ЕООД, бул. “Найчо Цанов” № 8, Р. България 4000, Пловдив, Тел.: 032 650905, E-mail: pating@plovdiv.techno-link.com, Факс: 032 631047

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 346000 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конуренцията, бул. "Витоша" №18, Р. България 1000, София

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Район "Южен" - Община Пловдив, бул. "Македония" № 73А, Р. България 4004, Пловдив, Тел.: 032 276115

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

15.09.2008 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор