Версия за печат

00506-2008-0004


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-Велинград: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"СБПФЗ „СВЕТА ПЕТКА БЪЛГАРСКА“” ЕООД”, гр. Велинград, местност 4-ти километър, За: д-р Елена Миткова Шопова, България 4600, Велинград, Тел.: 0359 53273, E-mail: belodrobna_bolnitza@abv.bg, Факс: 0359 52243

Място/места за контакт: гр. Велинград, местност 4-ти километър
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и узаконяване на пътнически асансьор за “СБПФЗ „СВЕТА ПЕТКА БЪЛГАРСКА“” ЕООД”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Гр. Велинград, местност 4-ти километър, "СБПФЗ „СВЕТА ПЕТКА БЪЛГАРСКА“” ЕООД”
Код NUTS: BG224
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и узаконяване на пътнически асансьор за “СБПФЗ „СВЕТА ПЕТКА БЪЛГАРСКА“” ЕООД”

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

29221610

Описание:

Асансьори за хора


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
82614 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ; тежест: 30 точки
Показател: МИНИМАЛЕН СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ; тежест: 10 точки
Показател: ГАРАНЦИОНЕН СРОК ; тежест: 30 точки
Показател: предлаган р-р на б.гаранция за гаранц.обслужване; тежест: 10 точки
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

00506 -2008-0003


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 1 / Наименование:Договор
V.1) Дата на сключване договора

29.08.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

“Елевейтър Интернешънъл Панграц” ООД,БУЛСТАТ 831826594, гр. София, район Лозенец, ул. „Миджур” №14, България 1000, гр. София, Тел.: 088 7903811, E-mail: eipbg@techno-link.com, Факс: 029630322

URL: www.otis.com.

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 82614 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 4

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, гр. София, бул. "Витоша" №18, България 1000, София, Тел.: 02 9860958, E-mail: cpcadmin@cpc.bg

VI.3.2) Подаване на жалби

Решението е получено от единствения участник на 04.08.2008г.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, гр. София, бул. "Витоша" №18, България 1000, София, Тел.: 02 9860958, E-mail: cpcadmin@cpc.bg

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

04.09.2008 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор