Версия за печат

00022-2008-0006


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-Асеновград: Изграждане

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Асеновград, Асеновград, пл.''Аклад.Николай Хайтов"№9, За: инж.Йордан Иванов, България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 62110, E-mail: obass@gec.rakursy.com, Факс: 0331 65156

Място/места за контакт: инж.Йордан Иванов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.assenovgrad.com.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономическа и финансова дейност
Здравеопазване
Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и религия
Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Основни ремонти на детски и учебни заведения, разполажени на територията на Община Асеновград, обособени в 14 позиции".

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изграждане 
Място на изпълнение: Община Асеновград/ съответното детско ,учебно заведение/
Код NUTS:
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Основни ремонти на деткси и учебни заведения ,разположени на територията на Община Асеновград.

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
106706.18 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: опит; тежест: 40
Показател: срок; тежест: 30
Показател: гаранционен срок; тежест: 30
Показател: цена; тежест: 55%
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 9 от 21.05.2008 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 1 / Наименование:"Ремонт на газова инсталация в ЦДГ "Дружба"
V.1) Дата на сключване договора

08.08.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

16

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Никмар" ЕООД, Булстат:131366954, гр.София ,ж.к. "Борово" ,бл.224,ап.103, България 1000, София, Тел.: 02 9802283, E-mail: office@nikmar.bg, Факс: 02 9864169

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 2929.38 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 1
Договор №: 2 / Наименование:СОУ "Св.Св.Кирил и Методий"-пожароизвестителна инсталация
V.1) Дата на сключване договора

08.08.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

16

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Никмар" ЕООД, Булстат 131366954, гр.София, ж.к."Борово", бл.224,ап.103, България 1000, гр.София, Тел.: 023 9802283, E-mail: office@nikmar.bg, Факс: 02 9864169

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 29111.95 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 1
Договор №: 4 / Наименование:ОУ "Никола Вапцаров"-Пожароизвестителна инсталация
V.1) Дата на сключване договора

08.08.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

16

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Никмар" ЕООД, Булстат 131366954, гр.София, България 1000, София, Тел.: 02 9802283, E-mail: office@nikmar.bg, Факс: 02 9864169

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 19660.37 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 1
Договор №: 3 / Наименование:СОУ "Св.Княз Борис І"- Пожароизвестителна инсталация
V.1) Дата на сключване договора

08.08.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

16

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Никмар" ЕООД, Булстат 131366954, гр.София,ж.к."Борово", бл.224,ап.103, България 1000, гр.София, Тел.: 02 9802283, E-mail: office@nikmar.bg, Факс: 02 9864169

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 26435.89 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 1
Договор №: 5 / Наименование:ОДК "Васил Левски"-доставка и монтаж газово и отоплително оборудване
V.1) Дата на сключване договора

08.08.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

16

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Никмар"ЕООД, БУЛСТАТ 131366954, гр.София, ж.к. "Борово" ,бл.224,ап.103, България 1000, гр.София, Тел.: 02 9802283, E-mail: office@nikmar.bg, Факс: 02 9864169

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 28568.59 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 1

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Допълнителна информация

Процедурата е открита с Решение №А-789/15.05.2008г. на Кмета на Община Асеновград.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия по защита на конкуренцията, гр.София, България 1000, София

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгл. чл.120 от ЗОП.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

11.08.2008 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор