Версия за печат

00474-2008-0011


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-с. Иваново: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Иваново, ул. " Олимпийска " 75, За: Пени Пенев, България 7088, с. Иваново, Тел.: 08116 2253, E-mail: investitor@ivanovo.bg, Факс: 08116 2253

Място/места за контакт: Община Иваново
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Укрепване на предпазни диги на р. Русенски Лом в землищата на с. Божичен и с. Красен

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: с. Божичен и с. Красен
Код NUTS: BG323
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Укрепване на предпазни диги на р. Русенски Лом в землищата на с. Божичен и с. Красен

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45200000, 45240000, 45246000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
Строителни и монтажни работи на хидротехнически съоръжения
Строителни и монтажни работи по регулиране на реки и водни потоци


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
343451 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне с покана

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: според документацията; тежест: 100
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: Д-108 / Наименование:Договор за строителство
V.1) Дата на сключване договора

25.07.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

" БЕРУС " ООД, 827184080, зад Хиподрума, п.к. 55, България 7005, Русе, Тел.: 082 845437

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 343451 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 5

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. " Витоша " 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Иваново, ул. " Олимпийска " 75, България 7088, с. Иваново, Тел.: 08116 2253, E-mail: obshtina@ivanovo.bg, Факс: 08116 2253

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

28.07.2008 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне с покана

4. поради непреодолима сила е невъзможно спазването на сроковете по чл. 35;