Версия за печат

00122-2008-0005


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-Червен бряг: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Червен бряг, ул. "Антим І" №1, За: Лилия Иванова - мл. експерт ОП, България 5980, Червен бряг, Тел.: 0659 92170, E-mail: municipality@chervenbryag.bg, Факс: 0659 92351

Място/места за контакт: Община Червен бряг
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Основен ремонт спортна зала гр. Червен бряг

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: спортна зала гр. Червен бряг
Код NUTS: BG314
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Строително монтажни работи на обект спортна зала гр. Червен бряг. Поръчката е с преходен характер. Видовете и количества СМР са подробно описани в количествено стойностна сметка към сключения договор.

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
468987.74 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: предлагана цена; тежест: 20 точки
Показател: часова ставка; тежест: 15 точки
Показател: допълнителни разходи за труд; тежест: 5 точки
Показател: допълнителни разходи за механизация; тежест: 5 точки
Показател: доставно складови разходи; тежест: 5 точки
Показател: печалба; тежест: 10 точки
Показател: опит; тежест: 25 точки
Показател: квалифициран персонол; тежест: 10 точки
Показател: гаранционен срок; тежест: 5 точки
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 11 от 21.05.2008 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 98-00-462 / Наименование:Основен ремонт спортна зала гр. Червен бряг
V.1) Дата на сключване договора

18.07.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЕГ "Гама-Маринчо Маринов" , ЕИК 114041264, ж.к. Победа , бл.8, вх.А, ап. 20, България 5980, Червен бряг, Тел.: 088 7660720

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 468987.74 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

24.07.2008 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор