Версия за печат

00671-2008-0004


Обявление за възложена поръчка (ЕС)

BG-Криводол: 06 - Финансови услуги (Застрахователни услуги, Банкови и инвестиционни услуги)

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Община Криводол, ул. "Освобождение" № 13, За: инж. Розалина Георгиева, България 3060, Криводол, Тел.: 09117 2506, E-mail: krivodol@dir.bg, Факс: 09117 2369

Място/места за контакт: ул. "Освобождение" № 13
I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: местен орган за управление

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга: 6
Публикуване на информацията:
Основно място на изпълнение: Криводол
Код NUTS: BG313
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Избор на финансова институция за поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност. Размер на дълга - 3 866 571 лв. Вид - стандартен инвестиционен кредит. Срок и начин на усвояване - до 12 месеца от датата на подписване на договора.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

66130000

Описание:

Услуги по предоставяне на кредит


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
3866571 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Лихвен процент ; тежест: 50
Показател: Такси и комисионни; тежест: 20
Показател: Гратисен период; тежест: 10
Показател: Срок за погасяване; тежест: 10
Показател: Взаимоотношения с общини; тежест: 10
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ 2008/S 71 - 095827 от 11.04.2008 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: ОП-4 / Заглавие:Избор на финансова институция за поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

28.07.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

"Общинска банка" АД, ул. "Врабча" № 6, Район Оборище, България 1000, София, Тел.: 02 9300111, E-mail: comtacts@municipalbank.bg, Факс: 02 9300270

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 3866571 BGN с ДДС 20%
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 3866571 BGN с ДДС 20%
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.07.2008 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Обявление за възложена поръчка