Версия за печат

01265-2008-0005


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-София: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

СО район "Надежда", ул. "Св. Петка Търновска" № 9, За: нач. отдел "СРИЕО" Петър Ташев, България 1220, София, Тел.: 02 8377561, E-mail: info@so-nadejda.com, Факс: 02 8376407

Място/места за контакт: отдел "СРИЕО"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.so-nadejda.com/.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ТЕКУЩИ РЕМОНТИ в детски заведения на територията на Район “НАДЕЖДА”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: ОДЗ 27, ОДЗ 83, ЦДГ 137, ЦДГ 152 на територията на район "Надежда".
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

ПОЗИЦИЯ № 1.Ремонт на покриви в ОДЗ 27, ОДЗ 83, ЦДГ 137, ЦДГ 152 на територията на район “Надежда”; ПОЗИЦИЯ № 2. Извършване на ремонт кухненски блокове в ЦДГ 115, ОДЗ 24, ОДЗ 27, на територията на район “Надежда”. ; ПОЗИЦИЯ № 3. Изграждане на вентилационна инсталация в кухненски блок в ОДЗ 6, на територията на район “Надежда”; ПОЗИЦИЯ № 4. Извършване на ремонт на ограда в ОДЗ 15, на територията на район “Надежда”.

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
181014 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Предлагана цена; тежест: 60
Показател: Професионален опит; тежест: 36
Показател: Елементи на ценообразуването за допълнителни видове СМР; тежест: 4
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

01265-2008-0005

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 1 от 06.06.2008 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 1 / Наименование:Ремонт на покриви в ОДЗ 27, ОДЗ 83, ЦДГ 137, ЦДГ 152 на територията на район “Надежда”
V.1) Дата на сключване договора

22.07.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Тера- 3со" ЕООД, жк. Младост, бл. 407, вх. 6, ап. 28, България 1715, София, Тел.: 02 9298325

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 60222 BGN с ДДС 20%
Договор №: 2 / Наименование:Извършване на ремонт кухненски блокове в ЦДГ 115, ОДЗ 24, ОДЗ 27, на територията на район “Надежда”.
V.1) Дата на сключване договора

24.07.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Евро Мастер-М ЕООД, жк. Овча купел, ул. Първенец №14, България 1618, София, Тел.: 02 8553755

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 72992 BGN с ДДС 20%
Договор №: 3 / Наименование:Изграждане на вентилационна инсталация в кухненски блок в ОДЗ 6, на територията на район “Надежда”,
V.1) Дата на сключване договора

24.07.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ПиК Инженеринг ООД, жк. Люлин, бл. 104А, ет.2, ап.4, България 1335, София, Тел.: 02 8667628

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 25807 BGN с ДДС 20%
Договор №: 4 / Наименование:Извършване на ремонт на ограда в ОДЗ 15, на територията на район “Надежда”.
V.1) Дата на сключване договора

24.07.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Евро Мастер- М ЕООД, жк. Овча купел, ул. Първенец № 14, България 1618, София, Тел.: 02 8553755

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 21993 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, ул. Витоша № 18, България 1000, София

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 и следващите от Закон за обществените поръчки

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

29.07.2008 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор