Версия за печат

00054-2008-0005


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-София: 27 - Други услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Държавна агенция по туризъм, пл. "Света Неделя" № 1, За: Димитринка Христова, Република България 1040, София, Тел.: 02 9335822, E-mail: dimahristova@bulgariatravel.org, Факс: 02 9896939

Място/места за контакт: Държавна агенция по туризъм

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.tourism.government.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Национална агенция/служба

Основна дейност на възложителя

Икономическа и финансова дейност

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Извършване на Екологична оценка на проект на Национална стратегия за развитие на туризма в Република България, 2008-2013г.”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 27
Публикуване на информацията: ДА
Място на изпълнение: Република България
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

„Извършване на Екологична оценка на проект на Национална стратегия за развитие на туризма в Република България, 2008-2013г.”

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

91100000

Описание:

Услуги на бизнесорганизации, организации на работодатели и професионални организации


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
74000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: опит на ръководителя и експертите от екипа; тежест: 0.45
Показател: цена на поръчката; тежест: 0.40
Показател: срок за изпълнение ; тежест: 0.15
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

Идентификационен № : 1м-3-2008-13

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 32 от 27.05.2008 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 1 / Наименование:Извършване на екологична оценка на проект на Национална стратегия за развитие на туризма в Република България - 2008-2013г.
V.1) Дата на сключване договора

18.07.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Поввик-ОСС" ООД, гр. София, ул. "Борис Рангелов" № 30, Република България 1138, София, Тел.: 02 9744935

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 74000 BGN без ДДС
В брой месеци: 2

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

25.07.2008 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор