Версия за печат

00772-2008-0002


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-София: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Държавна агенция по горите, бул. Христо Ботев № 55, ет. 5, За: Тодор Богомилов, Р България 1040, София, Тел.: 02 98511519, E-mail: bogomilov@dag.bg, Факс: 02 9813736

Място/места за контакт: Тодор Богомилов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dag.bg.

Адрес на профила на купувача: www.petrol.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: горско стопанство

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на горива бензин А95 Н, А-98 Н и дизелово гориво за автомобилите, собственост на ДАГ

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Бензиностанции, собственост на изпълнителя
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Доставка на горива бензин А95 Н, А-98 Н и дизелово гориво за автомобилите, собственост на ДАГ

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

23000000

Описание:

Петролни продукти и горива


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
150000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 326 / Наименование:Договор за доставка на горива
V.1) Дата на сключване договора

21.07.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Петрол" АД БУЛСТАТ 831496285, бул. Черни връх № 43, Р България 1000, София, Тел.: 02 4960135, E-mail: monika.orsova@petrol.bg, Факс: 02 4960352

URL: www.petrol.bg.

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 150000 BGN без ДДС
В брой месеци: 5

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

21.07.2008 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор