Версия за печат

00048-2008-0001


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-София: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Върховен административен съд, бул."Ал.Стамболийски" № 18, За: Красимира Георгиева, България 1301, София, Тел.: 02 9404387, E-mail: КGeorgieva@sac.government.bg

Място/места за контакт: Отдел"Финанасово-счетоводен"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sac.governmenet.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: правораздаване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Доставка на автомобили за нуждите на Върховен административен съд "

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: гр.София, бул."А.Стамболийски" №18
Код NUTS: BG211
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Доставка на 1 бр.фабрично нов автомобил марка: Ford Mondeo ,модел 2008 година за нуждите на Върховен административен съд.

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34000000, 34110000

Описание:

Моторни превозни средства, ремаркета и резервни части за превозни средства
Леки автомобили


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
40944 BGN с ДДС 20%
Най-ниска оферта: 34120, Най-висока оферта: 41300 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Техническа оценка; тежест: 0,4
Показател: Финансова оценка; тежест: 0,6
Показател: Техническа оценка+Финанасова оценка; тежест: 1
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 16 / Наименование:Доставка на автомобил
V.1) Дата на сключване договора

25.06.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"МОТО-ПФОЕ" ЕООД, бул."Сливница", България 1360, София, Тел.: 02 9842222, E-mail: motopfone@ford.bg, Факс: 02 9842233

URL: motopfone@ford.bg.

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 40944 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Най-ниска оферта: 34120, Най-висока оферта: 41300 BGN с ДДС 20%
В брой месеци: 1

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

Орган, който отговаря за процедурите по медиация

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша " № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

08.07.2008 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор