Версия за печат

00044-2008-0078


Обявление за обществена поръчка

BG-Варна: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"-Областно пътно управление Варна, ул. Д-р Пюскюлиев № 3, За: инж. Сийка Атанасова Димитрова, България 9000, Варна, Тел.: 052 613056, E-mail: invest_vn@mail.bg, Факс: 052 613059

Място/места за контакт: Гергина Вълкова Дончева

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи:

Областно пътно управление Варна, ул Д-р Пюскюлиев 3, За: инж. Пенка Цочева Димитрова, България 9000, Варна, Тел.: 052 613057

Място/места за контакт: инж. Пенка Цочева Димитрова

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Областно пътно управление Варна, ул Д-р Пюскюлиев 3, За: Филка Михайлова Димитрова, България 9000, Варна, Тел.: 052 613056, Факс: 052 613059

Място/места за контакт: Филка Михайлова Димитрова

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: Поддържане и ремонт на пътища от Републиканската пътна мрежа

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Избор на изпълнител /и/ на строителство на обект:“„Рехабилитация на път ІІ-27 “І-2 - /о.п. Шумен-Девня/-Нови пазар – Владимирово–о.п.Добрич–Балчик-пристанище Балчик”от км 25+000 до км 32+700”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Изграждане 
Основно място на изпълнение: Област Варна, Обшина Вълчи дол
Код NUTS: BG131
ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките

По-голяма част от дейностите включват, но не се ограничават до: Предварителен ремонт на повредите по настилката, полагане на изравнителни пластове от плътен асфалтобетон където е необходимо и цялостно преасфалтиране на пътното платно с плътен асфалтобетон с деб. 4 см. Направа на нова вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка. Почистване и ремонт на водостоци.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем

съгласно техническата документация

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението
Продължителност в месеци

15


РАЗДЕЛ ІII ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие, парична сума от 22000 лв. внесена в касата на Областно пътно управление Варна или по банков път по сметката на Областно пътно управление - SG “Експресбанк” гр.Варна ; IBAN BG24ТТВВ94003315068753; BIG -TTBBBG22; 2. Гаранция за изпълнение - 3 % от стойността на поръчката

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

По банков път в левове ежемесечно въз основа на представени месечни сертификати

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние към икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: За физически лица-копие от лична карта; за юридически лица- копие от решение за съдебна регистрация и удостоверение за актуално правно състояние със срок на валидност не по-малко от 2 месеца преди датата на разглеждане на офертите; за обединения - копие от договор за създаване на обединението.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: Заверени от участника копия:1.От баланса и отчета за приходи и разходи за 2005,2006 и 2007 г.; 2.От застраховка за професионална отговорност; 3.Удостоверение за достъп до достатъчни кредитни и финансови линии за изпълнение на поръчката.
Изисквано/и минимално/и ниво/а: не
ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1. Копия от: референци, сертификат за строит.лаборатория; документ за собственост /договор за наем/ за асфалтова база на разстояние, гарантиращо необходимата температура на асфалтовата смес франко обекта, но не повече от 100 км и за минимум следната механизация: асфалтополагач с ел. устройство за нивелация - 1 бр, валяци за асфалтова настилка - 3 бр, фрези - 2 бр, фугорезачка - 1 бр, компресор - 1бр, автогодрунатор -1 бр и др. посочени в документацията; 2. Копия от: дипломи, автобиографии на персонала, предвиден за изпълнение на обществената поръчка; 3. Копия от сертификати от съответни браншови камари и системи за управление на качеството
Изисквано/и минимално/и ниво/а: не
ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критериите, посочени в спецификациите, поканата за представяне на оферти или за договаряне или в описателния документ
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в ОВ 25/S - от 07.02.2008 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
12/08/2008 00:00 Час: 11:00
Платими документи

ДА

Цена: 150 BGN
Условия и начин на плащане

Парична сума, платима в касата на Областно пътно управление Варна, ул. Д-р Пюскюлиев № 3

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие
12/08/2008 00:00 Час: 11:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

60

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 12/08/2008 00:00 Час: 16:30
Място

Областно пътно управление Варна, ІІІ-ти етаж, стая № 13

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

ДА

Участниците или упълномощени от тях лица


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9804315

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

01.07.2008 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ