Версия за печат

01272-2008-0003


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-София: 27 - Други услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Столична община - район "Слатина", бул. Шипченски проход 67, За: Наталия Стоянова, България 1000, София, Тел.: 02 8731468, Факс: 02 8701173

Място/места за контакт: отдел Правно-нормативно обслужване
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Избор на изпълнител за изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи, парковe, градини, междублокови пространства, площи и улично озеленяване. Коситба и събиране на окосена трева; резитба на храсти, клони, жив плет; прекопаване; основна резитба на корона и оформяне на корона със и без автовишка; почистване на сухи клони над 20 г.; рязане на отрязани/ паднали дървета и клони; изкореняване на дънери; отсичане на дървета два пъти в пролетно-летния сезон/отгледна и санитарна сеч/; пребоядисване на метални повърхности, възстановяване на счупени и ръждясали съоръжения в детски площадки и поддържане на същите; поддържане на чистота в масово посещавани места; товарене и извозване на отпадъци, на клони и др.; подмяна и поддръжка на паркова мебел; резитба на рози; пръскане срещу инсекти-кърлежи и др.; засаждане на пролетни цветя, плевене на цветни фуги, изкореняване на 1-год. цветя, окопаване на многогодишни цветя, поливане с водоноска и други дейности по озеленяване на територията на район "Слатина".

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 27
Публикуване на информацията: ДА
Място на изпълнение: гр. София, район "Слатина"
Код NUTS: BG211
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Изграждане, поддържане и почистване на обществени озеленени площи, парковe, градини, междублокови пространства, площи и улично озеленяване. Коситба и събиране на окосена трева; резитба на храсти, клони, жив плет; прекопаване; основна резитба на корона и оформяне на корона със и без автовишка; почистване на сухи клони над 20 г.; рязане на отрязани/ паднали дървета и клони; изкореняване на дънери; отсичане на дървета два пъти в пролетно-летния сезон/отгледна и санитарна сеч/; пребоядисване на метални повърхности, възстановяване на счупени и ръждясали съоръжения в детски площадки и поддържане на същите; поддържане на чистота в масово посещавани места; товарене и извозване на отпадъци, на клони и др.; подмяна и поддръжка на паркова мебел; резитба на рози; пръскане срещу инсекти-кърлежи и др.; засаждане на пролетни цветя, плевене на цветни фуги, изкореняване на 1-год. цветя, окопаване на многогодишни цветя, поливане с водоноска и други дейности по озеленяване на територията на район "Слатина".

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

77300000

Описание:

Услуги по озеленяване


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
88000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: единични цени на видовете манипулации; тежест: 45т.
Показател: основни елементи на ценообразуване; тежест: 20т.
Показател: наличие на специализиран транспорт и механизация; тежест: 25т.
Показател: квалификация; тежест: 5т.
Показател: начин на плащане; тежест: 10т.
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: ОЗ-00-01 / Наименование:Договор за възлагане на малка обществена поръчка
V.1) Дата на сключване договора

05.06.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"ТРАНСЕКО" ООД; 200061222, жк. "Толстой", бл.44, ет.11, ап.51, България 1000, София, Тел.: 0898 345395, E-mail: yanarang@abv.bg, Факс: 02 9590025

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност: 88000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 88000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9884070

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9884070

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

18.06.2008 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор