Версия за печат

01637-2008-0001


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-Добрич: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

СОУ " Петко Рачов Славейков", ул. Ангел Кънчев № 2, За: Георги Павлов Георгиев, РБългария 9300, Добрич, Тел.: 058 604433, E-mail: prslaveikov@abv.bg, Факс: 058 604433

Място/места за контакт: Георги Павлов Георгиев
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Друг: училище

Основна дейност на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на учебници и учебни помагала за І, ІІ, ІІІ, ІV клас и учебници за V и VІ клас за безвъзмездно ползване за учебната 2008/2009 година за учениците от СОУ " П. Р. Славейков" град Добрич

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Добрич
Код NUTS: BG132
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Доставка на учебници и учебни помагала за І, ІІ, ІІІ, ІV клас и учебници за V и VІ клас за безвъзмездно ползване за учебната 2008/2009 година на учениците от СОУ " П.Р. Славейков" град Добрич

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22470000

Описание:

Учебници


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
46100.88 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне с покана

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 1 / Наименование:Доставка на учебници и учебни помагала за І, ІІ, ІІІ ,ІV клас и учебници за V и VІ клас за безвъзмездно ползване за учебната 2008/2009 година на учениците от СОУ " П. Р. Славейков"
V.1) Дата на сключване договора

17.06.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

" С. А. Н. -ПРО" ООД Булстат bg 813044200, ул. Янкул войвода № 30 бл.А вх.2 ателие 1, РБългария 9000, Варна, Тел.: 052 600526, Факс: 052 655504

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност: 5372.8 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 5372.8 BGN с ДДС 20%
Договор №: 2 / Наименование:Доставка на учебници и учебни помагала за І, ІІ, ІІІ, ІV клас и учебници за V и VІ клас за безвъзмездно ползване за учебната 2008/2009 година за учениците от СОУ " П. Р. Славейков "
V.1) Дата на сключване договора

17.06.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

" Архимед 2000" ЕООД Булстат BG 175209698, кв. Лозенец, ул. " Милин камък " № 39, партер, ап. 2, РБългария 1164, София, Тел.: 02 9632890, Факс: 02 9632890

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност: 2056.8 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 2056.8 BGN с ДДС 20%
Договор №: 3 / Наименование:Доставка на учебници и учебни помагала за І, ІІ, ІІІ, ІV клас и учебници V и VІ клас за безвъзмездно ползване за учебната 2008/2009 година за учениците от СОУ " П.Р. Славейков "
V.1) Дата на сключване договора

17.06.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

" Просвета - София " АД, община Оборище, бул. Дондуков №45, РБългария 1618, София, Тел.: 02 8182020, Факс: 02 8182019

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност: 38671.28 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 38671.28 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша №8, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9356113

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 ал. 2 от ЗОП

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

24.06.2008 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне с покана

6. възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт;