Версия за печат

00753-2008-0004


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-Свищов: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Свищов, ул."Цанко Церковски" № 2, За: Енвер Юсниев - ст.експерт; Веселка Дечева - ст. експерт., Р България 5250, Свищов, Тел.: 0631 60526, E-mail: op@svishtov.bg, Факс: 0631 60504

Място/места за контакт: Община Свищов
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Друг: Община

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка и монтаж на домакински електрически уреди за нуждите на Общинска служба „Социални дейности” и звено „Образование” към Община Свищов”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: гр.Свищов: - Домашен Социален Патронаж; - ДСХ"Мария Луиза"; -ЦДГ"Калина Малина; -ОДЗ"Чиполино"; -ОДЗ"Слънчо"; -Млечна Кухня.
Код NUTS: BG123
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

„Доставка и монтаж на домакински електрически уреди за нуждите на Общинска служба „Социални дейности” и звено „Образование” към Община Свищов” със следните обособени позиции: Обособена позиция №1 – Доставка и монтаж на домакински електрически уреди за нуждите на Общинска служба „Социални дейности” при Община Свищов; Обособена позиция №2 - Доставка и монтаж на домакински електрически уреди за нуждите на звено „Образование” при Община Свищов. Изпълнението на поръчката включва доставка и монтаж на домакински електрически уреди за нуждите на социалните заведения и детските градини към Община Свищов с технически характеристики, описани в документацията за участие.

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

29711360 (E015) , 29711200 (E193) , 33191100

Описание:

Електрически фурни (Доставка)
Електрически машини за механична обработка на хранителни продукти (food processors) (Покупка)
Стерилизатор


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
27997 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Предлагана цена; тежест: 80 точки
Показател: Компетентност и професионален опит; тежест: 10 точки
Показател: Срок на доставка; тежест: 10 точки
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 18 от 07.05.2008 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 94-Д-381 / Наименование:Обособена позиция №1 – Доставка и монтаж на домакински електрически уреди за нуждите на Общинска служба „Социални дейности” при Община Свищов;
V.1) Дата на сключване договора

19.06.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Торготерм"АД - ЕИК по Булстат: 819363984., ул."Овощарска" № 1, Р България 2500, Кюстендил, Тел.: 078 528195, E-mail: office@torgoterm-bg.com, Факс: 078 550943

URL: www.torgoterm-bg.com.

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност: 14333.33 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 10769 BGN без ДДС
В брой години: 1
Договор №: 94-Д-380 / Наименование:Обособена позиция №2 - Доставка и монтаж на домакински електрически уреди за нуждите на звено „Образование” при Община Свищов.
V.1) Дата на сключване договора

19.06.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Торготерм"АД, ул."Овощарска" № 1, Р България 2500, Кюстендил, Тел.: 078 528195, E-mail: office@torgoterm-bg.com, Факс: 078 550943

URL: www.torgoterm-bg.com.

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност: 21666.67 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 17228 BGN без ДДС
В брой години: 1

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, Бул."Витоша" № 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9356113, Факс: 02 9807315

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 2 от ЗОП.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, Бул."Витоша" № 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9356113, Факс: 02 9807315

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

19.06.2008 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор