Версия за печат

00748-2007-0010


Информация за сключен договор

BG-Габрово: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Тота Венкова" АД, ул. "Д-р Илиев Детския" № 1, За: Антон Краев - управител болнична аптека, България 5300, Габрово, Тел.: 066 800243, E-mail: mbalgab@abv.bg, Факс: 066 804424

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на реактиви и биопродукти за клинична лаборатория, микробиологична лаборатория и кръвен център при МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Основно място на изпълнение: МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД
Код NUTS: BG124
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на реактиви и биопродукти за срок от една година.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

24496200, 24496300, 24496500, 24496100

Описание:

Реактиви за кръвен анализ
Химически реактиви
Лабораторни реактиви
Реактиви, предназначени за определяне на кръвната група

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
122719 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: най-ниска цена; тежест: 60 т.
Показател: качество на предлаганите продукти; тежест: 25 т.
Показател: най-дълъг срок на разсрочено плащане; тежест: 10 т.
Показател: организационна обезпеченост и опит на кандидата; тежест: 5 т.
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ 28/S - от 21.12.2007 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 1 / Заглавие:договор
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

13.06.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

10

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

"Медицинска техника инженеринг" ООД, ЕИК 831641528, бул. Шипченски проход № 69, България 1000, София, Тел.: 02 9712061, E-mail: medtech-eng@mte.medicalnet-bg.org, Факс: 02 9712410

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 54292 BGN с ДДС 20%
В брой години: 1
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка №: 2 / Заглавие:договор
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

13.06.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

10

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

"АВЛ София" ЕООД, ЕИК 831460877, бул. Витоша № 137, България 1000, София, Тел.: 02 9632866, Факс: 023 9633266

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 3165 BGN с ДДС 20%
В брой години: 1
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка №: 3 / Заглавие:договор
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

13.06.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

10

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

"Марвена" ООД, Булстат 121677845, ул. "Свети Киприян" № 44, България 1000, София, Тел.: 02 9748944, Факс: 02 9439335

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 12752 BGN с ДДС 20%
В брой години: 1
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка №: 4 / Заглавие:договор
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

13.06.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

10

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

"Лаб Диагностика" ООД, ул. "Бузлуджа" № 43, България 1000, София, Тел.: 02 9501360, Факс: 02 9549896

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 22431 BGN с ДДС 20%
В брой години: 1
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка №: 5 / Заглавие:договор
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

13.06.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

10

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

"Емония Фарматех България" ЕООД, ул. "Блага Димитрова" № 37, България 1000, София, Тел.: 02 9438877, Факс: 02 9586491

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 11484 BGN с ДДС 20%
В брой години: 1
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка №: 6 / Заглавие:договор
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

13.06.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

10

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

"Елта 90 М" ООД, Булстат 130469816, ул. "Дунав" № 19, България 1000, София, Тел.: 02 9832209, E-mail: elta90@dir.bg, Факс: 02 9839649; 02 9832209

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 11621 BGN с ДДС 20%
В брой години: 1
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ

Поръчка №: 7 / Заглавие:договор
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

18.06.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

10

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

"Перфект Медика" ООД, Булстат 833101609, ул. Новозагорско шосе, блок 1, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 610230, Факс: 02 9629650, 042601585

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 6974 BGN с ДДС 20%
В брой години: 1
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.3.2) Подаване на жалби

Подаването на жалби се извършва по реда на чл. 120 и следващите от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

18.06.2008 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Обявление за възложена поръчка