Версия за печат

00797-2008-0014


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-Бургас: 27 - Други услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Бургас, ул."Александровска" №26, За: Милена Лакова, РБългария 8000, Бургас, Тел.: 056 840915, Факс: 056 860912

Място/места за контакт: инж.Мария Петкова
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„ Избор на изпълнител – проектант за Изготвяне на парцеларен план и технически и работен инвестиционен проект за обект “Реконструкция на общински път Бургаски минерални бани – Банево – Изворище от км. 1+000 до км. 11+000, Община Бургас”по одобрено техническо задание.”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 27
Публикуване на информацията: НЕ
Място на изпълнение: Община Бургас
Код NUTS: BG231
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

„ Избор на изпълнител – проектант за Изготвяне на парцеларен план и технически и работен инвестиционен проект за обект “Реконструкция на общински път Бургаски минерални бани – Банево – Изворище от км. 1+000 до км. 11+000, Община Бургас”по одобрено техническо задание.”

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

74232000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
60600 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: К1 - ценовата част; тежест: 100
Показател: К2 - общ срок за изпълнение; тежест: 100
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 92012 / Наименование:„ Избор на изпълнител – проектант за Изготвяне на парцеларен план и технически и работен инвестиционен проект за обект “Реконструкция на общински път Бургаски минерални бани – Банево – Изворище от км. 1+000 до км. 11+000, Община Бургас”по одобрено техническо задание.”
V.1) Дата на сключване договора

13.06.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

" Л енд Л Консулт" БУЛСТАТ - 102718462, гр.Бургас ж.к. "Славейков" бл.20А ет.6 ап.ляв, РБългария 8000, Бургас, Тел.: 056 843851

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 60600 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" №18, РБългария 1000, София, E-mail: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 ЗОП

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

13.06.2008 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор