Версия за печат

01106-2008-0010


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-София: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Министерство на извънредните ситуации, пл. "Света Неделя" № 6, За: Пламен Димов, РБългария 1040, София, Тел.: 02 9401404, E-mail: pl.dimov@mdpba.government.bg

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: Защита на населението при извънредни ситуации

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Ремонт и преустройство на административна сграда на МДПБА в гр. Ловеч - ул. "Съйко Съев" № 31"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: гр.Ловеч
Код NUTS: BG122
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

"Ремонт и преустройство на административна сграда на МДПБА в гр. Ловеч - ул. "Съйко Съев" № 31"

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
452218.84 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Цена; тежест: 40
Показател: Срок на изпълнение; тежест: 30
Показател: Технически възможностио за изпълнение на поръчката; тежест: 30
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 35 от 04.04.2008 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: ОП-Д-19 / Наименование:"Ремонт и преустройство на административна сграда на МДПБА в гр. Ловеч - ул. "Съйко Съев" № 31"
V.1) Дата на сключване договора

30.05.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"КРИДО 2002" ООД, район "Връбница", ул. Бисер"№2, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9312274, Факс: 02 8317273

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 452218.84 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg

VI.3.2) Подаване на жалби

.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

04.06.2008 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор