Версия за печат

01098-2008-0002


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-Силистра: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Многопрофилна болница за активно лечение - Силистра"АД, ул."Петър Мутафчиев" 80, За: Г.Георгиев, РБългария 7500, Силистра, Тел.: 086 818447

Място/места за контакт: Г.Георгиев
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„ Доставка на 3d/4d Ултразвуков Апарат за АГ Приложение ” за нуждите на «МБАЛ СИЛИСТРА» АД гр. Силистра“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: "МБАЛ - Силистра"АД
Код NUTS: BG136
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

„ Доставка на 3d/4d Ултразвуков Апарат за АГ Приложение ” за нуждите на «МБАЛ СИЛИСТРА» АД гр. Силистра“

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33112200

Описание:

Ехограф


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
88750 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: цена на предложението; тежест: 50
Показател: гаранционен сервиз; тежест: 15
Показател: срок на доставка; тежест: 10
Показател: референции за добро партньорство; тежест: 5
Показател: начин и срок на плащане; тежест: 5
Показател: сертификати за качество; тежест: 5
Показател: възможност за сервизно обслужване; тежест: 5
Показател: възможност за обучение от фирмата изБрана за изпълнител; тежест: 5
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 7 / Наименование:“ АЛМАСОНИК” ООД
V.1) Дата на сключване договора

12.05.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

“ АЛМАСОНИК” ООД Булстат 131349392, ул. «Орел» №2 вх.А, ап .20, РБългария 1407, гр. София, Тел.: 02 9203054

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 88750 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия по защита на конкуренцията, ул."Петър Мутафчиев" 80, Р България 1000, София, Тел.: 086 818447

VI.3.2) Подаване на жалби

До десет дни от получаване на уведомлението за класиране на участниците

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

19.05.2008 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор