Версия за печат

00001-2008-0001


Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

BG-Варна: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Икономически университет, бул. "Княз Борис I" № 77, За: инж. Александър Францев, България 9002, Варна, Тел.: 052 660416, E-mail: konkursi@ue-varna.bg, Факс: 052 643365

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Доставки на компютърна, периферна и мултимедийна техника през 2008 и 2009 год. по заявки до края на действие на договора и сервизно обслужване през гаранционния срок.”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: Учебен блок №1 – бул.”Княз Борис I” №77
Код NUTS: BG131
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Доставки на компютърна, периферна и мултимедийна техника през 2008 и 2009 год. по заявки до края на действие на договора и сервизно обслужване през гаранционния срок. по обособени позиции, както следва: ОП №1 - Компютърни системи - среден клас; ОП №2 - Компютърни системи - нисък клас; ОП №3 - Компютри - мобилни; ОП №4 - Принтери лазерни - среден клас; ОП №5 - Принтери лазерни - нисък клас; ОП №6 - Мултимедийни проектори.

ІІ.1.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30231000

Описание:

Компютри и принтери


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
1205.5 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Финансова оценка; тежест: 50
Показател: Техническа оценка; тежест: 50
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договор №: 16.05 История / Наименование:“Доставки на компютърна, периферна и мултимедийна техника през 2008 и 2009 год. по заявки до края на действие на договора и сервизно обслужване през гаранционния срок.” - ОП № 6 - “Мултимедийни проектори – OPTOMA EP752” до 5 броя
V.1) Дата на сключване договора

16.05.2008 г.  История

V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"ЕТ-2002-Константин Димитров", Булстат 103592978, ж.к. Трошево, ул.Младежка, бл. 32, вх.Е, България 9000, Варна, Тел.: 052 647676, Факс: 052 729243

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност: 1205.5 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност: 1205.5 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

13.05.2008 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор