Версия за печат

00385-2007-0027


Информация за сключен договор

BG-Пазарджик: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Община Пазарджик, бул. "България" № 2, За: Иванка Панкева, България 4 4 0 0, Пазарджик, Тел.: 034 440265, E-mail: secretary@pazardjik.bg, Факс: 034 442495

Място/места за контакт: Община Пазарджик
I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на хранителни продукти за социалните заведения на територията на Община Пазарджик

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Основно място на изпълнение: гр. Пазарджик
Код NUTS: BG224
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на хранителни продукти за социалните заведения на територията на Община Пазарджик, чрез периодично повтарящи се заявки с транспорт на изпълнителя.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти и напитки

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
0 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Най-ниска предложена единична цена на хранителен продукт ; тежест:
Показател: Доказателства за технически възможности на участника ; тежест:
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ 8/S - от 13.11.2007 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 325 / Заглавие:"Доставка на хранителни продукти за социалните заведения на територията на Община Пазарджик"- за следната позиция: 1. Хляб и хлебни изделия
V.1) Дата, на която е възложена поръчката

07.05.2008 г. 

V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, на когото е възложена поръчката

"МИО" ЕООД , Булстат 112044824, ул. "Д. Дебелянов" № 11, България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 443293

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN с ДДС 20%
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 0 BGN с ДДС 20%
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 8, РБългария 1 0 0 0, София, Тел.: 02 9860958

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

09.05.2008 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Обявление за възложена поръчка